Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 469,5 466,1 472,0 464,0 445,5
Parkeringsverksamhet 19,9 20,8 20,8 23,3 19,8
489,4 486,9 492,8 487,3 465,3
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -7,7 -7,3 -5,3 -5,4 -9,2
Drift och administration -63,8 -68,1 -72,3 -81,7 -65,4
Tomträttsavgälder -5,5 -5,5
Fastighetsskatt -49,8 -50,4 -50,3 -41,5 -41,1
Avskrivningar -1,2 -1,3 -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -122,5 -127,1 -129,1 -134,1 -121,2
Parkeringsverksamhet, kostnader -13,3 -13,0 -12,9 -12,8 -13,2
Verksamhetens kostnader -135,8 -140,1 -142,0 -146,9 -134,4
Bruttoresultat 353,6 346,8 350,8 340,4 330,9
– varav Fastighetsförvaltning 347,0 339,0 342,9 329,9 324,3
– varav Parkeringsverksamhet 6,6 7,8 7,9 10,5 6,6
Central administration -11,4 -11,4 -10,8 -13,8 -9,9
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 342,2 335,4 340,0 326,6 321,0
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 408,0 960,1 331,8 1 154,1 429,0
Värdeförändringar räntederivat 0,4 1,1 2,2 4,1 5,0
Rörelseresultat 750,6 1 296,6 674,0 1 484,8 755,0
Finansiella intäkter och kostnader2) -29,5 -30,7 -28,6 -26,3 -34,0
Resultat före skatt 721,1 1 265,9 645,4 1 458,5 721,0
Skatt -157,6 -284,2 -145,9 -276,2 -158,7
Resultat efter skatt 563,5 981,7 499,5 1 182,3 562,3
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 563,5 981,7 499,5 1 182,3 562,3
¹⁾ Serviceintäkter utgör 66,6 mnkr motsvarande 5% av totala nettoomsättningen för jan-sep 2019, för jan-sep 2018 59,1 mnkr motsvarande 4% och för jan-dec 2018 77,7 mnkr motsvarande 4%.
2) För jan-sep 2019 ingår -16,8 mnkr hänförligt till främst tomträttsavgälder enligt IFRS 16.