Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 482,2 488,8 469,5 466,1 472,0
Parkeringsverksamhet 19,2 23,3 19,9 20,8 20,8
501,4 512,1 489,4 486,9 492,8
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -6,4 -8,6 -7,7 -7,3 -5,3
Drift och administration -74,3 -82,8 -63,8 -68,1 -72,3
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt -50,2 -50,2 -49,8 -50,4 -50,3
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -1,2 -3,1 -1,2 -1,3 -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -132,1 -144,7 -122,5 -127,1 -129,1
Parkeringsverksamhet, kostnader -13,0 -13,3 -13,3 -13,0 -12,9
Verksamhetens kostnader -145,1 -158,0 -135,8 -140,1 -142,0
Bruttoresultat 356,3 354,1 353,6 346,8 350,8
– varav Fastighetsförvaltning 350,1 344,1 347,0 339,0 342,9
– varav Parkeringsverksamhet 6,2 10,0 6,6 7,8 7,9
Central administration -11,5 -15,6 -11,4 -11,4 -10,8
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 344,8 338,5 342,2 335,4 340,0
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -929,4 1 027,0 408,0 960,1 331,8
Värdeförändringar räntederivat 0,4 1,1 2,2
Rörelseresultat -584,6 1 365,5 750,6 1 296,6 674,0
Finansiella intäkter och kostnader -32,0 -29,9 -29,5 -30,7 -28,6
Resultat före skatt -616,6 1 335,6 721,1 1 265,9 645,4
Skatt 118,1 -233,9 -157,6 -284,2 -145,9
Resultat efter skatt -498,5 1 101,7 563,5 981,7 499,5
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat -498,5 1 101,7 563,5 981,7 499,5
¹⁾ Serviceintäkter utgör 23,7 mnkr motsvarande 5% av totala nettoomsättningen för jan-mar 2020, för jan-mar 2019 21,4 mnkr motsvarande 4%.