Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 488,8 469,5 466,1 472,0 464,0
Parkeringsverksamhet 23,3 19,9 20,8 20,8 23,3
512,1 489,4 486,9 492,8 487,3
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -8,6 -7,7 -7,3 -5,3 -5,4
Drift och administration -82,8 -63,8 -68,1 -72,3 -81,7
Tomträttsavgälder -5,5
Fastighetsskatt -50,2 -49,8 -50,4 -50,3 -41,5
Avskrivningar nyttjanderättstillgångar -3,1 -1,2 -1,3 -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -144,7 -122,5 -127,1 -129,1 -134,1
Parkeringsverksamhet, kostnader -13,3 -13,3 -13,0 -12,9 -12,8
Verksamhetens kostnader -158,0 -135,8 -140,1 -142,0 -146,9
Bruttoresultat 354,1 353,6 346,8 350,8 340,4
– varav Fastighetsförvaltning 344,1 347,0 339,0 342,9 329,9
– varav Parkeringsverksamhet 10,0 6,6 7,8 7,9 10,5
Central administration -15,6 -11,4 -11,4 -10,8 -13,8
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 338,5 342,2 335,4 340,0 326,6
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 1 027,0 408,0 960,1 331,8 1 154,1
Värdeförändringar räntederivat 0,4 1,1 2,2 4,1
Rörelseresultat 1 365,5 750,6 1 296,6 674,0 1 484,8
Finansiella intäkter och kostnader2) -29,9 -29,5 -30,7 -28,6 -26,3
Resultat före skatt 1 335,6 721,1 1 265,9 645,4 1 458,5
Skatt -233,9 -157,6 -284,2 -145,9 -276,2
Resultat efter skatt 1 101,7 563,5 981,7 499,5 1 182,3
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 1 101,7 563,5 981,7 499,5 1 182,3
¹⁾ Serviceintäkter utgör 86,8 mnkr motsvarande 4% av totala nettoomsättningen för jan-dec 2019, för jan-dec 2018 77,7 mnkr motsvarande 4%.
2) För jan-dec 2019 ingår -22,4 mnkr hänförligt till främst tomträttsavgälder enligt IFRS 16.