Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 472,0 464,0 445,5 442,5 445,1
Parkeringsverksamhet 20,8 23,3 19,8 21,2 21,5
492,8 487,3 465,3 463,7 466,6
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -5,3 -5,4 -9,2 -6,3 -3,6
Drift och administration -72,3 -81,7 -65,4 -67,0 -69,0
Tomträttsavgälder -5,5 -5,5 -5,2 -5,6
Fastighetsskatt -50,3 -41,5 -41,1 -41,7 -41,6
Avskrivningar -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -129,1 -134,1 -121,2 -120,2 -119,8
Parkeringsverksamhet, kostnader -12,9 -12,8 -13,2 -12,5 -12,6
Verksamhetens kostnader -142,0 -146,9 -134,4 -132,7 -132,4
Bruttoresultat 350,8 340,4 330,9 331,0 334,2
– varav Fastighetsförvaltning 342,9 329,9 324,3 322,3 325,3
– varav Parkeringsverksamhet 7,9 10,5 6,6 8,7 8,9
Central administration -10,8 -13,8 -9,9 -9,9 -9,9
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 340,0 326,6 321,0 321,1 324,3
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 331,8 1 154,1 429,0 1 444,7 593,0
Värdeförändringar räntederivat 2,2 4,1 5,0 8,7 8,8
Rörelseresultat 674,0 1 484,8 755,0 1 774,5 926,1
Finansiella intäkter och kostnader2) -28,6 -26,3 -34,0 -31,8 -28,4
Resultat före skatt 645,4 1 458,5 721,0 1 742,7 897,7
Skatt -145,9 -276,2 -158,7 140,8 -206,1
Resultat efter skatt 499,5 1 182,3 562,3 1 883,5 691,6
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 499,5 1 182,3 562,3 1 883,5 691,6
¹⁾ Serviceintäkter utgör 21,4 mnkr, motsvarande 4% av totala nettoomsättningen för jan-mars 2019, för jan-mars 2018 19,5 mnkr motsvarande 4% och för jan-dec 2018 77,7 mnkr motsvarande 4%.
2⁾ För jan-mars 2019 ingår -5,8 mnkr hänförligt till främst tomträttsavgälder enligt IFRS 16.