Resultaträkning per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Nettoomsättning1)
Fastighetsförvaltning 466,1 472,0 464,0 445,5 442,5
Parkeringsverksamhet 20,8 20,8 23,3 19,8 21,2
486,9 492,8 487,3 465,3 463,7
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -7,3 -5,3 -5,4 -9,2 -6,3
Drift och administration -68,1 -72,3 -81,7 -65,4 -67,0
Tomträttsavgälder -5,5 -5,5 -5,2
Fastighetsskatt -50,4 -50,3 -41,5 -41,1 -41,7
Avskrivningar -1,3 -1,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -127,1 -129,1 -134,1 -121,2 -120,2
Parkeringsverksamhet, kostnader -13,0 -12,9 -12,8 -13,2 -12,5
Verksamhetens kostnader -140,1 -142,0 -146,9 -134,4 -132,7
Bruttoresultat 346,8 350,8 340,4 330,9 331,0
– varav Fastighetsförvaltning 339,0 342,9 329,9 324,3 322,3
– varav Parkeringsverksamhet 7,8 7,9 10,5 6,6 8,7
Central administration -11,4 -10,8 -13,8 -9,9 -9,9
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 335,4 340,0 326,6 321,0 321,1
Jämförelsestörande poster
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 960,1 331,8 1 154,1 429,0 1 444,7
Värdeförändringar räntederivat 1,1 2,2 4,1 5,0 8,7
Rörelseresultat 1 296,6 674,0 1 484,8 755,0 1 774,5
Finansiella intäkter och kostnader2) -30,7 -28,6 -26,3 -34,0 -31,8
Resultat före skatt 1 265,9 645,4 1 458,5 721,0 1 742,7
Skatt -284,2 -145,9 -276,2 -158,7 140,8
Resultat efter skatt 981,7 499,5 1 182,3 562,3 1 883,5
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 981,7 499,5 1 182,3 562,3 1 883,5
¹⁾ Serviceintäkter utgör 45,0 mnkr motsvarande 5% av totala nettoomsättningen för jan-juni 2019, för jan-juni 2018 39,7 mnkr motsvarande 4% och för jan-dec 2018 77,7 mnkr motsvarande 4%.
2⁾ För jan-juni 2019 ingår -11,2 mnkr hänförligt till främst tomträttsavgälder enligt IFRS 16.