Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Förvaltningsfastigheter 46 395,4 45 771,9 44 582,0 44 088,5 42 692,8
Nyttjanderättstillgångar 760,6 770,0 778,3 - -
Övriga anläggningstillgångar 83,5 72,3 49,7 37,1 29,3
Summa anläggningstillgångar 47 239,5 46 614,2 45 410,0 44 125,6 42 722,1
Omsättningstillgångar 1 232,0 1 108,3 627,8 1 249,6 1 445,3
SUMMA TILLGÅNGAR 48 471,5 47 722,5 46 037,8 45 375,2 44 167,4
Eget kapital 30 281,0 29 717,5 28 735,8 28 999,5 27 817,2
Långfristiga räntebärande skulder 6 200,0 6 200,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 774,7 8 653,8 8 394,5 8 293,0 8 050,6
Långfristiga leasingskulder 720,3 730,0 739,2 - -
Övriga långfristiga skulder 59,1 52,5 51,4 50,1 50,5
Avsättningar till pensioner 24,7 23,1 21,3 19,6 19,3
Summa långfristiga skulder 15 778,8 15 659,4 14 906,4 14 062,7 13 820,4
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 900,0
Kortfristiga leasingskulder 40,6 40,3 39,2 - -
Övriga skulder  721,1 655,3 706,4 663,0 629,8
Summa kortfristiga skulder 2 411,7 2 345,6 2 395,6 2 313,0 2 529,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 471,5 47 722,5 46 037,8 45 375,2 44 167,4