Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Förvaltningsfastigheter 45 771,9 44 582,0 44 088,5 42 692,8 42 090,4
Nyttjanderättstillgångar 770,0 778,3 - - -
Övriga anläggningstillgångar 72,3 49,7 37,1 29,3 22,0
Summa anläggningstillgångar 46 614,2 45 410,0 44 125,6 42 722,1 42 112,4
Omsättningstillgångar 1 108,3 627,8 1 249,6 1 445,3 1 268,5
SUMMA TILLGÅNGAR 47 722,5 46 037,8 45 375,2 44 167,4 43 380,9
Eget kapital 29 717,5 28 735,8 28 999,5 27 817,2 27 254,9
Långfristiga räntebärande skulder 6 200,0 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 200,0
Uppskjutna skatteskulder 8 653,8 8 394,5 8 293,0 8 050,6 7 927,8
Långfristiga leasingskulder 730,0 739,2 - - -
Övriga långfristiga skulder 52,5 51,4 50,1 50,5 51,7
Avsättningar till pensioner 23,1 21,3 19,6 19,3 18,3
Summa långfristiga skulder 15 659,4 14 906,4 14 062,7 13 820,4 13 197,8
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 900,0 2 250,0
Kortfristiga leasingskulder 40,3 39,2 - - -
Övriga skulder  655,3 706,4 663,0 629,8 678,2
Summa kortfristiga skulder 2 345,6 2 395,6 2 313,0 2 529,8 2 928,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 47 722,5 46 037,8 45 375,2 44 167,4 43 380,9