Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Förvaltningsfastigheter 44 582,0 44 088,5 42 692,8 42 090,4 40 445,8
Nyttjanderättstillgångar 778,3 - - - -
Övriga anläggningstillgångar 49,7 37,1 29,3 22,0 20,9
Summa anläggningstillgångar 45 410,0 44 125,6 42 722,1 42 112,4 40 466,7
Omsättningstillgångar 627,8 1 249,6 1 445,3 1 268,5 885,4
SUMMA TILLGÅNGAR 46 037,8 45 375,2 44 167,4 43 380,9 41 352,1
Eget kapital 28 735,8 28 999,5 27 817,2 27 254,9 25 371,4
Långfristiga räntebärande skulder 5 700,0 5 700,0 5 700,0 5 200,0 4 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 394,5 8 293,0 8 050,6 7 927,8 8 103,0
Långfristiga leasingskulder 739,2 - - - -
Övriga långfristiga skulder 51,4 50,1 50,5 51,7 52,1
Avsättningar till pensioner 21,3 19,6 19,3 18,3 16,3
Summa långfristiga skulder 14 906,4 14 062,7 13 820,4 13 197,8 12 871,4
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650,0 1 650,0 1 900,0 2 250,0 2 400,0
Kortfristiga leasingskulder 39,2 - - - -
Övriga skulder  706,4 663,0 629,8 678,2 709,3
Summa kortfristiga skulder 2 395,6 2 313,0 2 529,8 2 928,2 3 109,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 037,8 45 375,2 44 167,4 43 380,9 41 352,1