Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019
Förvaltningsfastigheter 46 963,0 47 680,6 46 395,4 45 771,9 44 582,0
Nyttjanderättstillgångar 749,4 760,0 760,6 770,0 778,3
Övriga anläggningstillgångar 104,1 101,1 83,5 72,3 49,7
Summa anläggningstillgångar 47 816,5 48 541,7 47 239,5 46 614,2 45 410,0
Omsättningstillgångar 978,7 1 799,9 1 232,0 1 108,3 627,8
SUMMA TILLGÅNGAR 48 795,2 50 341,6 48 471,5 47 722,5 46 037,8
Eget kapital 30 079,7 31 382,7 30 281,0 29 717,5 28 735,8
Långfristiga räntebärande skulder 6 700,0 6 700,0 6 200,0 6 200,0 5 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 816,5 8 972,3 8 774,7 8 653,8 8 394,5
Långfristiga leasingskulder 714,3 719,0 720,3 730,0 739,2
Övriga långfristiga skulder 69,9 61,0 59,1 52,5 51,4
Övriga avsättningar 23,1 25,7 24,7 23,1 21,3
Summa långfristiga skulder 16 323,8 16 478,0 15 778,8 15 659,4 14 906,4
Kortfristiga räntebärande skulder 1 500,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 35,6 41,4 40,6 40,3 39,2
Övriga skulder  856,1 789,5 721,1 655,3 706,4
Summa kortfristiga skulder 2 391,7 2 480,9 2 411,7 2 345,6 2 395,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 48 795,2 50 341,6 48 471,5 47 722,5 46 037,8