Balansräkningar per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018
Förvaltningsfastigheter 47 680,6 46 395,4 45 771,9 44 582,0 44 088,5
Nyttjanderättstillgångar 760,0 760,6 770,0 778,3 -
Övriga anläggningstillgångar 101,1 83,5 72,3 49,7 37,1
Summa anläggningstillgångar 48 541,7 47 239,5 46 614,2 45 410,0 44 125,6
Omsättningstillgångar 1 799,9 1 232,0 1 108,3 627,8 1 249,6
SUMMA TILLGÅNGAR 50 341,6 48 471,5 47 722,5 46 037,8 45 375,2
Eget kapital 31 382,7 30 281,0 29 717,5 28 735,8 28 999,5
Långfristiga räntebärande skulder 6 700,0 6 200,0 6 200,0 5 700,0 5 700,0
Uppskjutna skatteskulder 8 972,3 8 774,7 8 653,8 8 394,5 8 293,0
Långfristiga leasingskulder 719,0 720,3 730,0 739,2 -
Övriga långfristiga skulder 61,0 59,1 52,5 51,4 50,1
Övriga avsättningar 25,7 24,7 23,1 21,3 19,6
Summa långfristiga skulder 16 478,0 15 778,8 15 659,4 14 906,4 14 062,7
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0
Kortfristiga leasingskulder 41,4 40,6 40,3 39,2 -
Övriga skulder  789,5 721,1 655,3 706,4 663,0
Summa kortfristiga skulder 2 480,9 2 411,7 2 345,6 2 395,6 2 313,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 341,6 48 471,5 47 722,5 46 037,8 45 375,2