Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Nettoomsättning, mnkr 489 487 493 487 465
Avkastning på eget kapital, % 7,8 6,4 4,1 14,7 10,7
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,2 3,0 3,2 4,1 3,4
Soliditet, % 62 62 62 64 63
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,38 1,39 1,34 1,36 1,26
Substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr 179,00 176,00 170,00 171,00 164,00
Periodens resultat per aktie, kr 2,73 4,76 2,42 5,73 2,73
Eget kapital per aktie, kr 146,81 144,07 139,31 140,59 134,86
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 2,23 1,37 1,04 1,69 1,08

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018
Soliditet          
Eget kapital 30 281 29 717 28 736 29 000 27 817
Balansomslutning 48 472 47 723 46 038 45 375 44 167
Soliditet % 62 62 62 64 63
           
Räntetäckningsgrad          
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 238 1 232 1 246 1 173 1 163
Räntekostnader1 119 119 115 123 129
Summa 1 357 1 351 1 361 1 296 1 292
Räntekostnader1 119 119 115 123 129
Räntetäckningsgrad, ggr 11,4 11,3 11,8 10,5 10,0
           
Nettobelåningsgrad fastigheter          
Räntebärande skulder 8 611 8 620 8 128 7 350 7 600
Räntebärande tillgångar -1 083 -860 -339 -1 071 -1 223
Summa 7 528 7 760 7 789 6 279 6 377
Redovisat värde fastigheter 46 395 45 772 44 582 44 089 42 693
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 16,2 17,0 17,5 14,2 14,9
           
Nettoskuld          
Långfristiga räntebärande skulder 6 200 6 200 6 439 5 700 5 700
Långfristiga leasingskulder 720 730      
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650 1 650 1 689 1 650 1 900
Kortfristiga leasingskulder 41 40      
Kassa och bank -1 083 -860 -339 -1 071 1 223
Nettoskuld 7 528 7 760 7 789 6 279  6 377

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport