Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018
Nettoomsättning, mnkr 487 493 487 465 464
Avkastning på eget kapital, % 6,4 4,1 14,7 10,7 9,4
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,0 3,2 4,1 3,4 3,3
Soliditet, % 62 62 64 63 63
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,39 1,34 1,36 1,26 1,28
Substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr 176,00 170,00 171,00 164,00 161,00
Periodens resultat per aktie, kr 4,76 2,42 5,73 2,73 9,13
Eget kapital per aktie, kr 144,07 139,31 140,59 134,86 132,13
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,37 1,04 1,69 1,08 2,09

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Soliditet            
Eget kapital 29 717 28 736 29 000 27 817 27 255 25 371
Balansomslutning 47 723 46 038 45 375 44 167 43 381 41 352
Soliditet % 62 62 64 63 63 61
             
Räntetäckningsgrad            
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 232 1 246 1 173 1 163 1 171 1 184
Räntekostnader1 119 115 123 129 123 116
Summa 1 351 1 361 1 296 1 292 1 294 1 300
Räntekostnader1 119 115 123 129 123 116
Räntetäckningsgrad, ggr 11,3 11,8 10,5 10,0 10,5 11,2
             
Nettobelåningsgrad fastigheter            
Räntebärande skulder 8 620 8 128 7 350 7 600 7 450 7 100
Räntebärande tillgångar -860 -339 -1 071 -1 223 -1 030 -591
Summa 7 760 7 789 6 279 6 377 6 420 6 509
Redovisat värde fastigheter 45 772 44 582 44 089 42 693 42 090 40 446
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 17,0 17,5 14,2 14,9 15,3 16,1
             
Nettoskuld            
Långfristiga räntebärande skulder 6 200 6 439 5 700 5 700 5 200 4 700
Långfristiga leasingskulder 730          
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650 1 689 1 650 1 900 2 250 2 400
Kortfristiga leasingskulder 40          
Kassa och bank -860 -339 -1 071 1 223 -1 030 -591
Nettoskuld 7 760 7 789 6 279  6 377 6 420 6 509

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport