Nyckeltal per kvartal - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018
Nettoomsättning, mnkr 493 487 465 464 467
Avkastning på eget kapital, % 4,1 14,7 10,7 9,4 5,3
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,2 4,1 3,4 3,3 3,5
Soliditet, % 62 64 63 63 61
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,34 1,36 1,26 1,28 1,27
Substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr 170,00 171,00 164,00 161,00 153,00
Periodens resultat per aktie, kr 2,42 5,73 2,73 9,13 3,35
Eget kapital per aktie, kr 139,31 140,59 134,86 132,13 123,00
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,04 1,69 1,08 2,09 0,69

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i definitioner och ordlista. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017
Soliditet            
Eget kapital 28 736 29 000 27 817 27 255 25 371 25 402
Balansomslutning 46 038 45 375 44 167 43 381 41 352 40 295
Soliditet % 62 64 63 63 61 63
             
Räntetäckningsgrad            
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 246 1 173 1 163 1 171 1 184 1 124
Räntekostnader1 115 121 129 123 116 136
Summa 1 361 1 294 1 292 1 294 1 300 1 260
Räntekostnader1 115 121 129 123 116 136
Räntetäckningsgrad, ggr 11,8 10,5 10,0 10,5 11,2 9,3
             
Nettobelåningsgrad fastigheter            
Räntebärande skulder 8 128 7 350 7 600 7 450 7 100 6 200
Räntebärande tillgångar -339 -1 071 -1 223 -1 030 -591 -395
Summa 7 789 6 279 6 377 6 420 6 509 5 805
Redovisat värde fastigheter 44 582 44 089 42 693 42 090 40 446 39 730
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 17,5 14,2 14,9 15,3 16,1 14,6
             
Nettoskuld            
Långfristiga räntebärande skulder 6 439 5 700 5 700 5 200 4 700 3 700
Kortfristiga räntebärande skulder 1 689 1 650 1 900 2 250 2 400 2 500
Kassa och bank -339 -1 071 1 223 -1 030 -591 -395
Nettoskuld 7 789 6 279  6 377 6 420 6 509 5 805

1) Omräknat 12 månader vid aktuell delårsrapport