Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2018 2017 2016 2015 2014
Den löpande verksamheten          
Resultat efter finansiella poster 4 819,9 3 894,9 5 283,9 4 448,6 2 520,5
Av- och nedskrivningar av tillgångar 8,6 3,7 3,0 8,2 7,2
Jämförelsestörande poster 138,6
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter -3 620,8 -2 848,2 -4 160,1 -3 426,5 -1 708,6
Orealiserade värdeförändringar räntederivat -26,6 -61,6 -45,4 -11,8 185,8
Övriga förändringar 3,4 1,3 1,9 2,3 1,8
Betald inkomstskatt -162,2  -150,6 -105,7 -90,0 -140,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
1 022,3 978,1  977,6 930,8 866,7
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar -37,4  -11,5 28,6 -35,2 -14,9
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 18,0 32,5 22,5 71,9 29,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 002,9 991,1 1 028,7 967,5 881,0
           
Investeringsverksamheten          
Investering i immateriella tillgångar -11,9        
Investering i förvaltningsfastigheter -737,7  -583,7 -616,7 -496,6 -239,6
Investering i inventarier -5,6 -3,6 -2,2 -3,7 -4,6
Försäljning av inventarier     0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -755,2  -587,3 -618,7 -500,3 -244,2
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 7 100,0 4 000,0 3 300,0 2 200,0 1 600,0
Amortering av låneskuld -5 950,0  -4 450,0 -2 400,0 -2 100,0 -1 700,0
Utbetald utdelning -721,9 -680,7 -639,4 -598,2 -567,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 428,1 -1 130,7 260,6 -498,2 -667,2
           
Årets kassaflöde 675,8 -718,9 670,6 -31,0 -30,4
Likvida medel vid årets början 394,9 1 113,8 443,2 474,2 504,6
Likvida medel vid årets slut 1 070,7 394,9
1 113,8 443,2 474,2
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 3,5 2,0 0,7 1,8 4,2
Erlagd ränta 100,6 130,2 134,3 119,8 130,8