Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q3 2019 Q1-Q2 2019 Q1 2019 Q1-Q4 2018 Q1-Q3 2018
Resultat före skatt 2 632,4 1 911,3 645,4 4 819,9 3 361,4
Avskrivningar/nedskrivningar 36,1 25,6 12,7 8,6 6,7
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -1 699,9 -1 291,9 -331,8 -3 620,8 -2 466,7
Värdeförändringar räntederivat -3,7 -3,3 -2,2 -26,6 -22,5
Övriga förändringar 5,1 3,5 1,7 3,4 3,0
Betald inkomstskatt -116,0 -77,4 -38,9 -162,2 -119,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 854,0 567,8 286,9 1 022,3 762,3
Ökning/minskning rörelsefordringar 23,3 -75,6 -113,2 -37,4 -79,9
Ökning/minskning rörelseskulder 80,4 6,0 41,4 18,0 -27,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 957,7 498,2 215,1 1 002,9 654,7
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -606,9 -391,5 -161,7 -737,7 -496,1
Investering i övriga anläggningstillgångar -45,3 -34,2 -12,2 -17,5 -9,0
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -652,2 -425,7 -173,9 -755,2 -505,1
Utbetald utdelning -763,2 -763,2 -763,2 -721,9 -721,9
Upptagna lån 3 950,0 3 200,0 1 450,0 7 100,0 6 250,0
Amortering av låneskuld -3 450,0 -2 700,0 -1 450,0 -5 950,0 -4 850,0
Amortering av leasingskuld -29,6 -19,5 -9,7 - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -292,8 -282,7 -772,9 428,1 678,1
Periodens kassaflöde 12,7 -210,2 -731,7 675,8 827,7
Likvida medel vid periodens början 1 070,7 1 070,7 1 070,7 394,9 394,9
Likvida medel vid periodens slut 1 083,4 860,5 339,0 1 070,7 1 222,6