Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q4 2019 Q1-Q3 2019 Q1-Q2 2019 Q1 2019 Q1-Q4 2018
Resultat före skatt 3 968,0 2 632,4 1 911,3 645,4 4 819,9
Avskrivningar/nedskrivningar 52,8 36,1 25,6 12,7 8,6
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 726,9 -1 699,9 -1 291,9 -331,8 -3 620,8
Värdeförändringar räntederivat -3,7 -3,7 -3,3 -2,2 -26,6
Övriga förändringar 6,0 5,1 3,5 1,7 3,4
Betald inkomstskatt -138,0 -116,0 -77,4 -38,9 -162,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 1 158,2 854,0 567,8 286,9 1 022,3
Ökning/minskning rörelsefordringar 72,1 23,3 -75,6 -113,2 -37,4
Ökning/minskning rörelseskulder 136,8 80,4 6,0 41,4 18,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 367,1 957,7 498,2 215,1 1 002,9
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -865,2 -606,9 -391,5 -161,7 -737,7
Investering i övriga anläggningstillgångar -63,0 -45,3 -34,2 -12,2 -17,5
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -928,2 -652,2 -425,7 -173,9 -755,2
Utbetald utdelning -763,2 -763,2 -763,2 -763,2 -721,9
Upptagna lån 5 350,0 3 950,0 3 200,0 1 450,0 7 100,0
Amortering av låneskuld -4 350,0 -3 450,0 -2 700,0 -1 450,0 -5 950,0
Amortering av leasingskuld -40,3 -29,6 -19,5 -9,7 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 196,5 -292,8 -282,7 -772,9 428,1
Periodens kassaflöde 635,4 12,7 -210,2 -731,7 675,8
Likvida medel vid periodens början 1 070,7 1 070,7 1 070,7 1 070,7 394,9
Likvida medel vid periodens slut 1 706,1 1 083,4 860,5 339,0 1 070,7