Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1-Q2 2019 Q1 2019 Q1-Q4 2018 Q1-Q3 2018 Q1-Q2 2018
Resultat före skatt 1 911,3 645,4 4 819,9 3 361,4 2 640,4
Avskrivningar/nedskrivningar 25,6 12,7 8,6 6,7 4,8
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -1 291,9 -331,8 -3 620,8 -2 466,7 -2 037,7
Värdeförändringar räntederivat -3,3 -2,2 -26,6 -22,5 -17,5
Övriga förändringar 3,5 1,7 3,4 3,0 2,1
Betald inkomstskatt -77,4 -38,9 -162,2 -119,6 -77,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 567,8 286,9 1 022,3 762,3 514,6
Ökning/minskning rörelsefordringar -75,6 -113,2 -37,4 -79,9 -93,8
Ökning/minskning rörelseskulder 6,0 41,4 18,0 -27,7 10,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 498,2 215,1 1 002,9 654,7 431,5
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -391,5 -161,7 -737,7 -496,1 -322,7
Investering i övriga anläggningstillgångar -34,2 -12,2 -17,5 -9,0 -1,6
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -425,7 -173,9 -755,2 -505,1 -324,3
Utbetald utdelning -763,2 -763,2 -721,9 -721,9 -721,9
Upptagna lån 3 200,0 1 450,0 7 100,0 6 250,0 4 050,0
Amortering av låneskuld -2 700,0 -1 450,0 -5 950,0 -4 850,0 -2 800,0
Amortering av leasingskuld -19,5 -9,7 - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -282,7 -772,9 428,1 678,1 528,1
Periodens kassaflöde -210,2 -731,7 675,8 827,7 635,3
Likvida medel vid periodens början 1 070,7 1 070,7 394,9 394,9 394,9
Likvida medel vid periodens slut 860,5 339,0 1 070,7 1 222,6 1 030,2