Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2019 Q1-Q4 2018 Q1-Q3 2018 Q1-Q2 2018 Q1 2018
Resultat före skatt 645,4 4 819,9 3 361,4 2 640,4 897,7
Avskrivningar/nedskrivningar 12,7 8,6 6,7 4,8 2,7
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -331,8 -3 620,8 -2 466,7 -2 037,7 -593,0
Värdeförändringar räntederivat -2,2 -26,6 -22,5 -17,5 -8,8
Övriga förändringar 1,7 3,4 3,0 2,1 0,1
Betald inkomstskatt -38,9 -162,2 -119,6 -77,5 -35,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 286,9 1 022,3 762,3 514,6 262,8
Ökning/minskning rörelsefordringar -113,2 -37,4 -79,9 -93,8 -146,9
Ökning/minskning rörelseskulder 41,4 18,0 -27,7 10,7 26,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 215,1 1 002,9 654,7 431,5 142,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -161,7 -737,7 -496,1 -322,7 -122,8
Investering i övriga anläggningstillgångar -12,2 -17,5 -9,0 -1,6 -1,2
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -173,9 -755,2 -505,1 -324,3 -124,0
Utbetald utdelning -763,2 -721,9 -721,9 -721,9 -721,9
Upptagna lån 1 450,0 7 100,0 6 250,0 4 050,0 2 800,0
Amortering av låneskuld -1 450,0 -5 950,0 -4 850,0 -2 800,0 -1 900,0
Amortering av leasingskuld -9,7 - - - -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -772,9 428,1 678,1 528,1 178,1
Periodens kassaflöde -731,7 675,8 827,7 635,3 196,2
Likvida medel vid periodens början 1 070,7 394,9 394,9 394,9 394,9
Likvida medel vid periodens slut 339,0 1 070,7 1 222,6 1 030,2 591,1