Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

Excel flera år
Ladda ner xls
KONCERNEN, Mnkr Q1 2020 Q1-Q4 2019 Q1-Q3 2019 Q1-Q2 2019 Q1 2019
Resultat före skatt -616,6 3 968,0 2 632,4 1 911,3 645,4
Avskrivningar/nedskrivningar 16,7 52,8 36,1 25,6 12,7
Jämförelsestörande poster - - - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 929,4 -2 726,9 -1 699,9 -1 291,9 -331,8
Värdeförändringar räntederivat - -3,7 -3,7 -3,3 -2,2
Övriga förändringar -2,5 6,0 5,1 3,5 1,7
Betald inkomstskatt -39,6 -138,0 -116,0 -77,4 -38,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 287,4 1 158,2 854,0 567,8 286,9
Ökning/minskning rörelsefordringar -163,3 72,1 23,3 -75,6 -113,2
Ökning/minskning rörelseskulder 77,3 136,8 80,4 6,0 41,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 201,4 1 367,1 957,7 498,2 215,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -211,8 -865,2 -606,9 -391,5 -161,7
Investering i övriga anläggningstillgångar -6,0 -63,0 -45,3 -34,2 -12,2
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -217,8 -928,2 -652,2 -425,7 -173,9
Utbetald utdelning -804,4 -763,2 -763,2 -763,2 -763,2
Upptagna lån 1 000,0 5 350,0 3 950,0 3 200,0 1 450,0
Amortering av låneskuld -1 150,0 -4 350,0 -3 450,0 -2 700,0 -1 450,0
Amortering av leasingskuld -10,5 -40,3 -29,6 -19,5 -9,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -964,9 196,5 -292,8 -282,7 -772,9
Periodens kassaflöde -981,3 635,4 12,7 -210,2 -731,7
Likvida medel vid periodens början 1 706,1 1 070,7 1 070,7 1 070,7 1 070,7
Likvida medel vid periodens slut 724,8 1 706,1 1 083,4 860,5 339,0