Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).
KONCERNEN  2019 Q3 2018 2017 2016 2015 2014
Avkastning på eget kapital, %

7,6

14,1

12,5 19,3 19,1 12,5
Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,2 14,7 13,2 19,7 19,2 12,2
Soliditet, % 62 64 63 61 61 59
Räntetäckningsgrad, ggr
11,4 10,5 9,3 8,6 9,1 8,5
Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 16,2 14,2 14,6 15,2 16,7 18,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 958 1 003 999 1 029 968 881
Årets / periodens kassaflöde, mnkr 13 676 -719 671 -31 -30
Nettoskuld, mnkr 7 528 6 279 5 805 5 536 5 307 5 176
Medelantal anställda i koncernen  - 127 118 113 105 100

 

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2018 2017 2016 2015 2014
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 29 000 25 402 23 047 19 567 16 695
Balansomslutning 45 375 40 295 37 709 32 323 28 415
Soliditet % 64 63 61 61 59

 

 

  2018 2017 2016 2015 2014
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat e. fin. poster exkl.värdeförändringar 1 173 1 124 1 078 1 010 998
Räntekostnader 123 136 141 124 134
Summa 1 296 1 260 1 220 1 135 1 131
Räntekostnader 123 136 141 124 134
Räntetäckningsgrad, ggr 10,5 9,3 8,6 9,1 8,5

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014
Räntebärande skulder 7 350 6 200 6 650 5 750 5 650
Räntebärande tillgångar -1 071 -395 -1 114 -443 -474
Summa 6 279 5 805 5 536 5 307 5 176
Redovisat värde fastigheter 44 089 39 730 36 524 31 740 27 817
Nettobelåningsgrad fastigheter % 14,2 14,6 15,2 16,7 18,6

 

 

 Nettoskuld, mnkr 2018 2017 2016 2015 2014
Långfristiga räntebärande skulder 5 700 3 700 4 000 4 650 4 650
Kortfristiga räntebärande skulder 1 650 2 500 2 650 1 100 1 000
Kassa och bank -1 071 -395 -1 114 -443 -474
Nettoskuld 6 279 5 805 5 536 5 307 5 176