Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.
  2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 797 1 751 1 703 1 611 1 596
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 302 1 262 1 226 1 144 1 145
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr 3 621 2 848 4 160 3 427 1 709
Rörelseresultat, mnkr 4 940 4 031 5 425 4 572 2 650
Årets resultat, mnkr 4 320 3 035 4 120 3 470 2 001
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 44,1 39,7 36,5 31,7 27,8
Hyresvakansgrad, % 2,6 3,9 3,9 4,5 5,6
Soliditet, % 64 63 61 61 59
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 14,2 14,6 15,2 16,7 18,6
Ordinarie utdelning, kr (enligt styrelsens förslag) 3,70  3,50
3,30
3,10
2,90
Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr
171,00 152,00 138,00 118,00 100,00