Utdelning

Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden.

Utdelningspolitik

Hufvudstadsaktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, om inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar en avvikelse. Under den senaste tioårsperioden har utdelningen i genomsnitt ökat med 8 procent per år. Utdelningen för 2016 var 3,30 kronor per aktie motsvarande 81 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.

Utdelning och direktavkastning