Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q1-Q3 2018 Q1-Q2 2018 Q1 2018 Q1-Q4 2017 Q1-Q3 2017
Resultat före skatt 3 361,4 2 640,4 897,7 3 894,9 2 765,4
Avskrivningar/nedskrivningar 6,7 4,8 2,7 3,7 6,0
Jämförelsestörande poster - - - 138,6 -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 466,7 -2 037,7 -593,0 -2 848,2 -1 877,9
Värdeförändringar räntederivat -22,5 -17,5 -8,8 -61,6 -48,4
Övriga förändringar 3,0 2,1 0,1 1,3 1,3
Betald inkomstskatt -119,6 -77,5 -35,9 -150,6 -111,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 762,3 514,6 262,8 978,1 734,5
Ökning/minskning rörelsefordringar -79,9 -93,8 -146,9 -11,5 -37,8
Ökning/minskning rörelseskulder -27,7 10,7 26,2 32,5 44,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 654,7 431,5 142,1 999,1 741,3
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -496,1 -322,7 -122,8 -583,7 -446,8
Investering i övriga anläggningstillgångar -9,0 -1,6 -1,2 -3,6 -2,9
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -505,1 -324,3 -124,0 -587,3 -449,7
Utbetald utdelning -721,9 -721,9 -721,9 -680,7 -680,7
Upptagna lån 6,250.0 4 050,0 2 800,0 4 000,0 2 400,0
Amortering av låneskuld 4,850.0 -2 800,0 -1 900,0 -4 450,0 -2 600,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 678,1 528,1 178,1 -1 130,7 -880,7
Periodens kassaflöde 827,7 635,3 196,2 -718,9 -589,1
Likvida medel vid periodens början 394,9 394,9 394,9 1 113,8 1 113,8
Likvida medel vid periodens slut 1 222,6 1 030,2 591,1 394,9 524,7