Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Resultat före skatt 2 765,4 2 105,2 616,6 5 283,9 3 276,8
Avskrivningar/nedskrivningar 6,0 4,4 0,7 3,0 3,7
Värdeförändring förvaltningsfastigheter -1 877,9 -1 517,6 -321,7 -4 160,1 -2 450,6
Värdeförändring räntederivat -48,4 -32,6 -17,9 -45,4 -24,5
Övriga förändringar 1,3 1,2 -0,3 1,9 2,1
Betald inkomstskatt -111,9 -79,6 -36,6 -105,7 -61,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 734,5 481,0 240,8 977,6 745,6
Ökning/minskning rörelsefordringar -37,8 -71,9 -112,8 28,6 -12,5
Ökning/minskning rörelseskulder 44,6 173,3 164,0 22,5 119,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 741,3 582,4 292,0 1 028,7 852,1
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -446,8 -269,2 -117,0 -616,7 -465,1
Investeringar i inventarier -2,9 -2,0 -1,1 -2,2 -1,4
Försäljning av inventarier - - - 0,2 -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -449,7 -271,2 -118,1 -618,7 -466,5
Utbetald utdelning -680,7 -680,7 -680,7 -639,4 -639,4
Upptagna lån 2 400,0 1 700,0 1 100,0 3 300,0 2 100,0
Amortering av låneskuld -2 600,0 -1 900,0 -1 050,0 -2 400,0 -1 717,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -880,7 -880,7 -630,7 260,6 -256,6
Periodens kassaflöde -589,1 -569,5 -456,8 670,6 129,0
Likvida medel vid periodens början 1 113,8 1 113,8 1 113,8 443,2 443,2
Likvida medel vid periodens slut 524,7 544,3 657,0 1 113,8 572,2