Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Resultat före skatt 2 640,4 897,7 3 894,9 2 765,4 2 105,2
Avskrivningar/nedskrivningar 4,8 2,7 3,7 6,0 4,4
Jämförelsestörande poster - - 138,6 - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 037,7 -593,0 -2 848,2 -1 877,9 -1 517,6
Värdeförändringar räntederivat -17,5 -8,8 -61,6 -48,4 -32,6
Övriga förändringar 2,1 0,1 1,3 1,3 1,2
Betald inkomstskatt -77,5 -35,9 -150,6 -111,9 -79,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 514,6 262,8 978,1 734,5 481,0
Ökning/minskning rörelsefordringar -93,8 -146,9 -11,5 -37,8 -71,9
Ökning/minskning rörelseskulder 10,7 26,2 32,5 44,6 173,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 431,5 142,1 999,1 741,3 582,4
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -322,7 -122,8 -583,7 -446,8 -269,2
Investeringar i inventarier -1,6 -1,2 -3,6 -2,9 -2,0
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -324,3 -124,0 -587,3 -449,7 -271,2
Utbetald utdelning -721,9 -721,9 -680,7 -680,7 -680,7
Upptagna lån 4 050,0 2 800,0 4 000,0 2 400,0 1 700,0
Amortering av låneskuld -2 800,0 -1 900,0 -4 450,0 -2 600,0 -1 900,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 528,1 178,1 -1 130,7 -880,7 -880,7
Periodens kassaflöde 635,3 196,2 -718,9 -589,1 -569,5
Likvida medel vid periodens början 394,9 394,9 1 113,8 1 113,8 1 113,8
Likvida medel vid periodens slut 1 030,2 591,1 394,9 524,7 544,3