Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Resultat före skatt 897,7 3 894,9 2 765,4 2 105,2 616,6
Avskrivningar/nedskrivningar 2,7 3,7 6,0 4,4 0,7
Jämförelsestörande poster - 138,6 - - -
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -593,0 -2 848,2 -1 877,9 -1 517,6 -321,7
Värdeförändringar räntederivat -8,8 -61,6 -48,4 -32,6 -17,9
Övriga förändringar 0,1 1,3 1,3 1,2 -0,3
Betald inkomstskatt -35,9 -150,6 -111,9 -79,6 -36,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 262,8 978,1 734,5 481,0 240,8
Ökning/minskning rörelsefordringar -146,9 -11,5 -37,8 -71,9 -112,8
Ökning/minskning rörelseskulder 26,2 32,5 44,6 173,3 164,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten 142,1 999,1 741,3 582,4 292,0
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -122,8 -583,7 -446,8 -269,2 -117,0
Investeringar i inventarier -1,2 -3,6 -2,9 -2,0 -1,1
Försäljning av inventarier - - - - -
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -124,0 -587,3 -449,7 -271,2 -118,1
Utbetald utdelning -721,9 -680,7 -680,7 -680,7 -680,7
Upptagna lån 2 800,0 4 000,0 2 400,0 1 700,0 1 100,0
Amortering av låneskuld -1 900,0 -4 450,0 -2 600,0 -1 900,0 -1 050,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 178,1 -1 130,7 -880,7 -880,7 -630,7
Periodens kassaflöde 196,2 -718,9 -589,1 -569,5 -456,8
Likvida medel vid periodens början 394,9 1 113,8 1 113,8 1 113,8 1 113,8
Likvida medel vid periodens slut 591,1 394,9 524,7 544,3 657,0