Kassaflödesanalyser per kvartal, ackumulerat - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Resultat före skatt 3 894,9 2 765,4 2 105,2 616,6 5 283,9
Avskrivningar/nedskrivningar 3,7 6,0 4,4 0,7 3,0
Jämförelsestörande poster 138,6 - - - -
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 848,2 -1 877,9 -1 517,6 -321,7 -4 160,1
Orealiserade värdeförändringar räntederivat -61,6 -48,4 -32,6 -17,9 -45,4
Övriga förändringar 1,3 1,3 1,2 -0,3 1,9
Betald inkomstskatt -150,6 -111,9 -79,6 -36,6 -105,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 978,1 734,5 481,0 240,8 977,6
Ökning/minskning rörelsefordringar -11,5 -37,8 -71,9 -112,8 28,6
Ökning/minskning rörelseskulder 32,5 44,6 173,3 164,0 22,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 999,1 741,3 582,4 292,0 1 028,7
Avyttring av förvaltningsfastigheter - - - - -
Investeringar i förvaltningsfastigheter -583,7 -446,8 -269,2 -117,0 -616,7
Investeringar i inventarier -3,6 -2,9 -2,0 -1,1 -2,2
Försäljning av inventarier - - - - 0,2
Förändring långfristig fordran - - - - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -587,3 -449,7 -271,2 -118,1 -618,7
Utbetald utdelning -680,7 -680,7 -680,7 -680,7 -639,4
Upptagna lån 4 000,0 2 400,0 1 700,0 1 100,0 3 300,0
Amortering av låneskuld -4 450,0 -2 600,0 -1 900,0 -1 050,0 -2 400,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 130,7 -880,7 -880,7 -630,7 260,6
Periodens kassaflöde -718,9 -589,1 -569,5 -456,8 670,6
Likvida medel vid periodens början 1 113,8 1 113,8 1 113,8 1 113,8 443,2
Likvida medel vid periodens slut 394,9 524,7 544,3 657,0 1 113,8