Finansiella mål

Den finansiella målsättningen är att aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden och att utdelningen ska utgöra mer än hälften av nettovinsten från den löpande verksamheten, samt att soliditeten ska uppgå till minst 40 procent över tiden.

"Aktien ska ha en god utdelningstillväxt över tiden."
  • Den totala aktieutdelningen uppgick för räkenskapsåret 2016 till 680,7 mnkr, vilket motsvarar 81 procent av nettovinsten från den löpande verksamheten.
  • Soliditeten översteg 40 procent vid utgången av 2016 och uppgick till 61 procent.

Nettovinst och utdelningsandel

Utdelningstillväxt