Vildmannen 7, Stockholm

Återuppbyggnad av fastighet på Biblioteksgatan 9 /Jakobsbergsgatan 6.

Fastigheten Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, totalförstördes i en brand i november 2017. Tillsammans med Stockholms stad arbetar vi nu med planerna för återuppbyggnaden av fastigheten.

Längs Biblioteksgatans eleganta fasader tornar en borg upp sig vid korsningen vid Jakobsbergsgatan. Fastigheten Vildmannen 7 utmärker sig med sin ovanliga fasad, helt i Roslagssandsten, med detaljer inspirerade av medeltida arkitektur.  En medeltidsborg med modern historia som uppfördes mellan åren 1895 och 1897. Fastigheten förstördes i en tragisk brand i november 2017 och nu pågår ett arbete för att uppföra den på nytt. Både vi på Hufvudstaden och Stockholms Stad är måna om att så snart som det är möjligt påbörja byggprocessen så att huset åter kan fyllas med människor och aktivitet igen.

 

Vildmannen 7 - en del av Stockholms historia och framtid

Efter den omfattande utredning som gjorts står det klart att den vackra 1800-talsfasaden i roslagssandsten, som vetter mot Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan, kommer att kunna räddas. Dessutom kommer den vackra ornamentiken kunna restaureras och ekporten som är snidad av skulptören Christian Eriksson kommer återföras till byggnaden.

Miljökonsulter och byggnadskonstruktörer har dock konstaterat allvarliga invändiga skador i fastigheten. Branden slog mycket hårt mot den delen av byggnaden som vetter mot Biblioteksgatan och där finns varken innerväggar, golv eller tak kvar. Övriga delar av fastigheten är rökskadad och fick dessutom skador av släckvattnet som förde med sig giftiga ämnen vilka samlats i väggar, golv, tak och snickerier och orsakat mögelpåväxt. Både vi och staden vill ha en så snabb process som möjligt så att återuppbyggnationen kan starta. Därför har vi parallellt med pågående detaljplanearbetet ansökt om rivningslov för att kunna påbörja sanering och bortförsel av rasmassorna.

 

Arbetsprocessen

Under 2018 har stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad, i samarbete med oss, tagit fram ritningar, utredningar och annat underlag som legat till grund för den nya detaljplanen. En samrådshandling har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad med den preliminära planen att samråd ska hållas under Q1, 2019 och att en färdig detaljplan är klar senast under Q1 2020. Byggstarten blir då, om allt är klart, under 2020.

Samrådsperioden startar den 5 mars 2019 med en utställning på Tekniska Nämndhuset och pågår i sex veckor till 16 april.

Läs mer om detaljplaneprocessen på Stockholms stads hemsida: https://vaxer.stockholm.se/tema/medborgardialog-och-samrad_/detaljplanprocessen/

 

Fastighetens historia

Fastigheten har utvecklats och varsamt förändrats med tiden innan den tragiska branden i november 2017. Stadsmuseet klassificerade Vildmannen 7 som en fastighet av allra högsta kulturhistoriska värde.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Preliminär tidsplan

  • Q1 2019 SAMRÅD, FÄRDIGT FÖRSLAG PRESENTERAS AV STOCKHOLMS STAD
  • Q4 2019 GRANSKNING AV SAMRÅDSHANDLINGAR
  • Q1 2020 ANTAGANDE AV DETALJPLAN
  • 2020 BYGGSTART