Inom Vallgraven 12, Göteborg

Ett av Hufvudstadens större projekt är utvecklingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg.

Sammanfattning

Projektet Inom Vallgraven 12 ska ge förutsättningar för att utveckla och stärka en levande stadsmiljö i centrala Göteborg genom att tillföra moderna, flexibla och funktionella kontors- och verksamhetslokaler som stärker och utvecklar kärnan för staden och regionen. Detaljplaneförslaget möjliggör nya byggnadsvolymer, tak och fasader gestaltade med särskild hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Planförslaget innebär en förtätning med kontorsytor och handel om ca 15 000 m2 tillkommande BTA.

Syfte med projektet

Utvecklingen av kvarteret som helhet syftar till att tillföra staden värden som stärker och utvecklar kärnan och attraktionskraften för både staden och regionen. Detta sker bland annat genom att ge möjlighet till fler utåtriktade verksamheter i form av både kommersiell service och samhällsservice. Kulturbärande funktioner och icke kommersiella mötesplatser värnas och stärks inom kvarteret och dess närhet i samband med förtätningen. Ett handelsutbud som stärker och värnar områdets lokala aktörer kan erbjuda nya etableringar med differentierade hyresnivåer i verksamhetslokaler.

Förarbete 2016 - 2017

Projektet startades under 2016 och under 2017 har arbetet ägnats i huvudsakligen åt programarbete för parallella uppdrag, analyser, tidiga utredningar samt volymstudier. Utvecklingen av kvarteret sker i nära samarbete med Göteborgs stad och målet är att arbeta fram en ny detaljplan för hela kvarteret. Parallellt med detaljplanearbetet har Göteborgs stad arbetat fram ett program för sydöstra city, vilket ska vara ett stöd för planarbetet och ge övergripande riktlinjer för hur området Fredstan kan utvecklas.

Byggnaden i hörnet Fredsgatan och Södra Hamngatan, som ingår i kvarteret, har grundförstärkts och bärande hjärtväggar i gatuplan och en trappa upp har avväxlats för att skapa nya flexibla butikslösningar. Grundförstärkningen är nödvändig både för att motverka ojämna sättningar i befintlig grundläggning samt för att säkra fastigheten innan den större kringliggande byggnationen påbörjas. Här har starka varumärken som Boss, Gant och Chanel Beauty Store redan etablerat sig.

Inom vallgraven 12 

 

Samråd om detaljplan

Under 2017 bjöds arkitektkontor in till parallella uppdrag, dvs. att lämna förslag på hur kvarteret kan utvecklas. Tillsammans med Göteborgs Stad valdes fem arkitektkontor ut vars förslag vidareutvecklades och utvärderades för att slutligen ge ett arkitektkontor, General Architecture, i uppdrag att färdigställa skisser och ritningar. Därefter har stadsbyggnadskontoret i samarbete med Hufvudstaden utarbetat ett nytt förslag till detaljplan för den framtida bebyggelsen. Detaljplanen ger möjligheten att utveckla kvarteret och på ett varsamt sätt göra om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader i kvarteret bevaras. Planen innehåller också förslag på hur historiska gårdsmiljöer kan återskapas och göras tillgängliga via en ny passage mellan två atriumgårdar. 

Kvarteret kommer att få större volymer som anpassas till den befintliga miljön genom en smygande påbyggnadsteknik med hög arkitektonisk ambition och kvalitet i detaljer. Dessutom tillförs volymer då tomten som stått obebyggd sedan en brand 2005 får ett nytt hus. Ytterligare en nybyggnation planeras i korsningen Drottninggatan och Fredsgatan där befintlig byggnad kommer ersättas med en ny. Den nya fastigheten ger gatukorsningen, och framförallt den lite mörka och tysta Drottninggatan en vitalisering, då fastighetens moderna lokaler kan attrahera fler intressanta företag och varumärken till Göteborgs city. För att ge kvarteret en mer levande och trygg gatumiljö kommer fastigheternas bottenvåningar att utvecklas så att fler butiker och mötesplatser såsom caféer och restauranger kan ge liv till gatorna. Tanken är att binda samman gångstråken i city så att folklivet i Brunnsparken kan fortsätta fram till Östra Larmgatan och Drottninggatan. Planförslaget följer Program Sydöstra citys vägledande kriterier för stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljö.

Ambitionen är att projektet ska ge hela kvarteret de bästa förutsättningarna för handel och företagande i centrum. På Byggnadsnämndens möte den 21 maj 2019 tillstyrktes planen och skickades vidare till kommunfullmäktige för antagande. För detta steg finns ännu inte något fastslaget datum. Enligt kommunens tidsplan kan detaljplanen antas 2019 varefter Hufvudstaden kan påbörja planeringen för utvecklingsprojektet.

Bostäder

Detaljplanen medger att bostäder uppförs, däremot avser inte Hufvudstaden uppföra bostäder inom kvarteret utan istället är en fastighet vid Stora Nygatan inköpt i avsikt att omvandlas till bostäder, vilket tillför stadsdelen en större andel bostäder.

Mer information hittar du på Göteborgs Stads projektsida för Inom Vallgraven 12.

 

Vision Fredstan

Fredstan är kvarteren runt Fredsgatan, mitt i centrala Göteborg. Redan idag är det en självklar destination för shopping, umgänge, mat och mode då cirka 8 miljoner människor passerar genom området varje år. Samtidigt finns potential att göra Fredstan till ett ännu starkare cityhandels-område.

Tillsammans med Vasakronan, kommunen och övriga fastighetsägare, har därför Hufvudstaden tagit initiativ till att ytterligare stärka den befintliga blandstaden. Vår målbild är att genom samverkan, skapa en ännu mer levande gatumiljö med varierad shopping, naturliga mötesplatser med restauranger och caféer samt nya och inbjudande promenadstråk längs med vattnet. Vi vill ge göteborgarna ännu fler anledningar att ha Fredstan som sin självklara shoppingdestination.

Läs mer på www.fredstan.se

 

Dokument

Fredrik Ottosson

Chef affärsområde Göteborg

031-710 21 25

E-mail

Louise Kihlberg

Marknad och kommunikationschef

08-762 90 86

E-post