Orgelpipan 7, Stockholm

Ombyggnation på Vasagatan/ Klarabergsgatan

Mitt i mötet mellan Centralstationen och T-centralen, i skärningspunkten av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger fastigheten Orgelpipan 7.

Här har Stockholms stad beslutat i stadsbyggnadsnämnden att starta arbetet med ny detaljplan för att möjliggöra ut- och tillbyggnation av fastigheten Orgelpipan 7. Hufvudstaden planerar nu en ombyggnation med ett tydligt syfte att lyfta stadsdelen och bidra till att göra Cityområdet till en mer attraktiv plats.

En ombyggnation av fastigheten bidrar till den befintliga platsens användning i form av ett tillskott av arbetsplatser och handel. Med en mer intressant byggnationsvolym förstärks gaturummet och stadsmiljön. Bottenvåningen öppnas upp än mer mot omgivande gator och området kommer att påverkas postivt genom ökad trygghet i det offentliga rummet.

Parallella skissuppdrag pågår fram till mars 2018 som en första del i detaljplanearbete.

Orgelpipan, volymskiss

Volymskiss, Orgelpipan.

Stockholms stads vision för city

Området runt Centralstationen och Klarabergsgatan utgör en mycket central del av City. Platsen har många viktiga karaktärsdrag av det moderna City och 1960-talets (bilismen) infrastruktur för kommunikationer. Tillsammans med Stockholms stad och övriga fastighetsägare jobbar Hufvudstaden aktivt med att utveckla området kring Klarabergsgatan och Vasagatan. I ”Vision för City”, betonas vikten av att läka staden och att göra City till en än mer attraktiv och funktionell del av den. 

Läs mer hos Stockholms stad.