Göteborg

Inom Vallgraven 12


Inom Vallgraven 12

Ett av Hufvudstadens större projekt är utvecklingen av kvarteret Inom Vallgraven 12 i Göteborg.


Under 2016 ägnades arbetet huvudsakligen åt programarbete för parallella uppdrag, analyser, tidiga utredningar samt volymstudier. Utvecklingen av kvarteret sker i nära samarbete med Göteborgs stad och målet är att arbeta fram en ny detaljplan för hela kvarteret. Parallellt med detaljplanearbetet har Göteborgs stad arbetat fram ett program för sydöstra city, vilket ska vara ett stöd för planarbetet och ge övergripande riktlinjer för hur området Fredstan kan utvecklas.

Byggnaden i hörnet Fredsgatan och Södra Hamngatan, som ingår i kvarteret, har grundförstärkts och bärande hjärtväggar i gatuplan och en trappa upp har avväxlats för att skapa nya flexibla butikslösningar. Grundförstärkningen är nödvändig både för att motverka ojämna sättningar i befintlig grundläggning samt för att säkra fastigheten innan den större kringliggande byggnationen påbörjas. Här har starka varumärken som Michael Kors och Chanel Beauty Store redan etablerat sig.

Parallella uppdrag – prekvalificering

Under våren 2017 bjöd Hufvudstaden in arkitekter till öppen prekvalificering  inför ett parallellt uppdrag för utveckling av kvarteret Inom Vallgatan 12. Avsikten är att i den pågående planprocessen få fram väl gestaltade förslag med hög arkitektonisk kvalitet, som kan användas helt eller delvis som underlag för det fortsatta planarbetet.

Det parallella uppdraget beskrivs i ett program  som upprättats i samråd med Göteborgs stad och Sveriges arkitekter. Uppgiften syftar till att ta fram förslag på en helhetslösning för kvarteret som består av fyra befintliga byggnader och en obebyggd tomt som kallas ”Johannatomten”. Förslagen ska bidra med värden som utvecklar stadsrum, stråk, platser och bottenvåningar och stärker upplevelsen i ögonhöjd samtidigt som det skapar goda förutsättningar för attraktiv handel. Ambitionen är vidare att möjliggöra påbyggnader som balanserar och sammanväger stadsbild och kulturmiljövärden med önskan att utveckla innerstaden genom att tillföra moderna och flexibla kontorslokaler i attraktiva lägen.

Kort sagt är ambitionen är att projektet ska tillföra kvarteret mer liv och rörelse, och skapa bättre förutsättningar för moderna kontor och handel i Fredstan.

32 st. intresseanmälningar inlämnades under prekvalificeringen och fem kontor valdes ut för det fortsatta arbetet.

 

Parallella uppdrag – genomförande

Startmöte för de utvalda arkitektkontoren genomfördes den 20 juni och inlämning och slutredovisning skedde den 8 nov. Processen och arbetsmetoden parallella uppdrag innebär att arkitekterna utifrån programmet har samma uppdrag. På så sätt kan olika alternativ belysas i ett tidigt skede och ge ett bredare underlag för projektet och detaljplanens fortsatta utveckling.

Uppdragen avslutas efter att utvärderingen och en individuell återkoppling till respektive arkitektkontor är klar. Ingen vinnare utses och Hufvudstaden förbehåller sig rätten att använda delar ur varje förslag för nyttjande i det fortsatta arbetet.

De fem utvalda arkitektkontoren; White, Semrén+Månsson, General Architecture, Utopia och What!+Urban Design, har lämnat in sina förslag enligt programmets krav.

Nu kommer resultaten att bearbetas till ett skarpt förslag till detaljplan. Målet är att Byggnadsnämnden ska ta beslut om samråd under våren 2018.

Parallella uppdrag

 

  • Fem arkitektkontor utvalda att delta.
  • I uppdraget ingår att pröva hur stor tillkommande volym kvarteret kan tillföras med hänsyn till stadsbild och kulturmiljö. Ett intervall om ca 11-15000 tillkommande BTA prövas för studierna. I vilken utsträckning det är möjligt hör ihop med hur fasader och taklandskap gestaltas.
  • Ingen vinnare utses. Hufvudstaden väljer part/er för fortsatt samarbete. Resultatet, efter bearbetning, utgör underlag för samrådshandling.

Preliminär tidplan


  • Q2 2018

    Samråd, färdigt förslag presenteras

  • Årsskiftet 2018/2019

    Antagen detaljplan


Fredrik Ottosson
Chef affärsområde Göteborg

031-710 21 25

Prenumerera på våra nyheter!


Prenumerationen misslyckades, försök igen.

Din prenumerationen är nu aktiverad.