Hufvudstadens intressenter

För Hufvudstaden är det av stor vikt att vara lyhörd för våra intressenters och vår omvärlds förväntningar.

Intressentdialog

Hufvudstaden har identifierat fem huvudintressenter: hyresgäster, medarbetare, ägare, leverantörer och samhället.

För att utveckla vår intressentdialog inom hållbarhetsområdet och få värdefulla synpunkter har det under året genomförts kvalitativa djupintervjuer med representanter från fyra av våra huvudintressenter. Utifrån intressentdialogen och en avstämning med koncernledningen har vi kunnat identifiera de hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för Hufvudstaden att redovisa.

I tabellen nedan presenteras intressenternas huvudfrågor och vilka aktiviteter inom dessa områden som vi genomfört under året.

Intressentgrupp Nyckelfrågor Dialogform Intressenternas förväntningar Aktiviteter under året
Hyresgäster Hög servicenivå, energianvändning, klimatpåverkan, avfallshantering samt socialt ansvar i leverantörskedjan. Kundnöjdhetsmätning, regelbundna hyresgästmöten, nyhetsbrev och gröna hyresavtal. Driva projekt och aktiviteter inom hållbarhetsområdet. Långsiktig fastighetsägare med hög servicenivå. Nya källsorteringsrum, fler cykelrum och minskad energianvändning.
Medarbetare Kompetensutveckling, ledarskap och arbetsmiljö. Utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar och konferenser.

Stabil och långsiktig arbetsgivare med goda anställningsvillkor. Bra arbetsmiljö med personliga utvecklingsmöjligheter. Driva frågor inom hållbarhet i branschen.

Implementerat en ny uppförandekod och utbildat personalen. Påbörjat arbetet med ombyggnad av våra interna kontor.

Aktieägare/
investerare
Kommunikationen kring hållbarhetsfrågor, socialt och etiskt ansvar inom leverantörskedjan. Årsstämma, analytikermöten, årsredovisning, kvartalsrapporter och investerarträffar Utveckla hållbarhets-kommunikationen. Större fokus på leverantörsledet kring sociala och etiska frågor. Implementerat en ny uppförandekod. Utvecklat kraven inom hållbarhet mot leverantörer. Deltagit i undersökningar såsom CDP. Aktien godkänd för investering av Swedbanks Roburs hållbarhetsfonder.
Leverantörer/
samarbetspartners
Konsekventa och tydliga krav inom affärsetik och miljö. Upphandlingar, avtal och uppförandekod Tydligare och mer konsekvent ställa krav på leverantörer. Seminarier och utbildning kring hållbarhet. Granskning av att leverantörerna följer uppsatta krav. Implementerat en ny uppförandekod.

Fokusområden för hållbarhetsarbetet

Hufvudstaden har genomfört en väsentlighetsanalys med representanter från bolagets huvudintressenter. Syftet med analysen var att utveckla hållbarhetsarbetet och den information som presenteras i bolagets hållbarhetsredovisning. Inom ramen för analysen identifierades ett antal prioriterade hållbarhetsaspekter utifrån Hufvudstadens faktiska påverkan, strategiska mål och intressenternas förväntningar. De områden vi fokuserar på framgår av nedan väsentlighetsanalys.

 

Ansvarsfulla affärer

Hållbara fastigheter Hållbara medarbetare

• Affärsetik
• Kundrelationer
• Leverantörer

• Energianvändning
• Klimatpåverkan
• Avfallshantering

• Arbetsmiljö
• Kompetensutveckling
• Ledarskap