GRI-index 2018

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2018. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Ladda ner
Allmänna standardupplysningar
 • Strategi och Analys
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-1      VD:s uttalande ÅR 12-13  
 • Organisationsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-3      Organisationens namn ÅR 54  
  G4-4      De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna ÅR 8, 110  
  G4-5      Lokalisering av huvudkontor ÅR 110  
  G4-6      Länder där organisationen är verksam i ÅR 8  
  G4-7       Ägarstruktur och företagsform ÅR 24 - 25  
  G4-8      Marknader som organisationen är verksam på ÅR 16-22, 42-51  
  G4-9      Organisationens storlek ÅR 6-7, 54, 102  
  G4-10     Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform, anställningsvillkor och kön ÅR 102 Siffrorna inkluderar inte inhyrd personal och entreprenörer.
  G4-11    Andel anställda med kollektivavtal   Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal. Hufvudstaden tillhör arbetsgivarorganisationen Almega.
  G4-12    Organisationens leverantörskedja ÅR 32  
  G4-13    Väsentliga förändringar    Inga förändringar
  G4-14    Beskrivning om och hur organsiationen följer Försiktighetsprincipen ÅR 32  
  G4-15    Externa hållbarhetsinitiativ ÅR 102  
  G4-16    Engagemang i organisationer ÅR 31  
 • Identifierande väsentliga aspekter och avgränsningar
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-17    Organisationsstruktur ÅR 42-53, 78  
  G4-18    Process för för definition av redovisningens innehåll ÅR 103  
  G4-19    Identifierade väsentliga Aspekter ÅR 103  
  G4-20    Reviderad information ÅR 106 GRI Index, Aspekter och resultatindikatorer
  G4-21    Avgränsning på aspektnivå utanför organisationen ÅR 106 GRI Index, Aspekter och resultatindikatorer
  G4-22    Förklaring av effekten av förändringar av information i tidigare redovisningar och skälen för dessa ÅR 106 Inga väsentliga förändringar under året
  G4-23    Väsentliga förändringar som gjorts sedan före- gående redovisningsperiod vad gäller avgränsning och omfattning ÅR 103 Inga väsentliga förändringar under året
 • Intressentdialog
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-24    Intressentgrupper som involverats av företaget ÅR 102  
  G4-25    Princip för identifiering och urval av intressenter ÅR 102  
  G4-26    Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenterna ÅR 102  
  G4-27    Viktiga områden som har lyfts via kommunikationen med intressenter ÅR 102-105  
 • Information om redovisningen
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-28    Redovisningsperiod ÅR 68  
  G4-29    Senaste utgivna rapport   Februari 2018.
  G4-30    Redovisningscykel ÅR 102  
  G4-31    Kontaktperson för redovisningen ÅR 109 https://www.hufvudstaden.se/om-oss/ansvarsfullt-foretagande/kontakt/
  G4-32    GRI innehållsförteckning ÅR 106   
  G4-33    Policy för externt bestyrkande av redovisningen   Redovisning är inte externt bestyrkt.
 • Styrning
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-34    Redogörelse för bolagsstyrning ÅR 29, 88-91  

 • Etik och integritet
    Sida Kommentar/utelämnande
  G4-56    Bolagets värderingar, principer, standarder och normer för uppförande ÅR 28, 30-36, 102  
Aspekter och resultatindikatorer
 • Energianvändning
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Energi Relevant IO/UO genom de CO2 utsläpp som energianvändningen ger upphov till. G4-EN3
  Energianvändning inom organisationen.
  ÅR 103
  Årets redovisning innehåller endast fastighetsel, dvs verksamhetselen för NK-Varuhusen och Fyran och Femman är exkluderade.
  Detta gäller även de historiska värdena. 
      G4-EN6
  Minskning i energianvändning.
  ÅR 103 
      CRE1
  Energiintensitet i byggnader.
  ÅR 103 
      G4-DMA ÅR 29-30 

  Förkortningar: ÅR = årsredovisning DMA = hållbarhetsstyrning IO = inom organisationen UO = utanför organisationen

 • Klimatpåverkan
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Utsläpp Relevant IO/UO genom de CO2 utsläpp som energianvändningen ger upphov till. G4-EN16
  Totala indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 2).
  ÅR 104  
      CRE3
  Intensitet av växthusgasutsläpp från byggnader.
  ÅR 104  
      G4-DMA ÅR 29-30  
 • Avfallshantering
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Avfall Relevant UO i och med hyresgästernas och entreprenörernas generering av avfall. G4-EN23
  Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod.
  ÅR 104 Större delen av avfallet som Hufvudstaden ansvarar för är så kallat hushållsavfall vilket kommunerna har hämtningsmonopol på. I dagsläget kan vi inte få ut någon tillförlitlig statistik gällande detta avfall. Sorterat avfall hanteras av respektive hyresgäst.
      G4-DMA ÅR 29-32 Byggavfall hanteras av respektive entreprenör och vi har inte tillgång till statistik rörande detta avfall.

  Förkortningar: ÅR = årsredovisning DMA = hållbarhetsstyrning IO = inom organisationen UO = utanför organisationen

 • Attraktiv arbetsgivare
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Anställning Relevant IO genom att Hufvudstaden vill attrahera och behålla medarbetare och UO genom att potentiella medarbetare intresserar sig för Hufvudstaden som arbetsgivare. G4-LA1 
  Personalomsättning
  ÅR 105  
  Utbildning och kompetens- utveckling   G4-LA2
  Förmåner för tillsvidareanställda.
    Personalförmåner inkluderar individanpassad kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, hälsokontroller, sjukvårdsförsäkring, kompensation upp till 90% av lönen vid föräldraledighet samt massage. Tjänstepensionen omfattar alla anställda. Vikarier och timanställda omfattas inte av Hufvudstadens personalförmåner.
      G4-LA11
  Andel anställda som regelbundet har utvecklingssamtal.
  ÅR 105  
      G4-DMA ÅR 32-36  

  Förkortningar: ÅR = årsredovisning DMA = hållbarhetsstyrning IO = inom organisationen UO = utanför organisationen

 • Leverantörer
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Leverantörs- bedömningar arbetsvillkor Relevant IO genom att Hufvudstaden utarbetar och ställer krav på leverantörer och entreprenörer och UO genom att entreprenörerna måste uppfylla kraven. G4-LA15
  Väsentliga faktiska eller potentiella negativa konsekvenser i leverantörskedjan med hänsyn till arbetsvillkor
  ÅR 104 
      G4-DMA ÅR 32 
 • Affärsetik
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Motverka korruption

  Respekt för lagar och regler
  Relevant IO genom förebyggande av givande och tagande av mutor och UO genom att samarbetspartners ska uppfylla Hufvudstadens krav kring affärsetik och motverkande av korruption. G4-SO8
  Monetärt värde av betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner för brott mot gällande lagar och regler.
  ÅR 103  
      G4-DMA ÅR 29, 32,36

  Förkortningar: ÅR = årsredovisning DMA = hållbarhetsstyrning IO = inom organisationen UO = utanför organisationen

 • Kundrelationer
  GRI-aspekt Avgränsning GRI-indikator Sida Kommentar/utelämnande
  Märkning av produkter och tjänster Relevant IO/UO genom att ett av Hufvudstadens verksamhetmål är att ha branschens nöjdaste kunder. G4-PR5
  Kundnöjdhet
  ÅR 31
  Fastighetsbarometern är CFI Group och Fastighetsägarnas årliga analys av svenska kontorshyresgästers uppfattning om sin hyresvärd.
  Studien ger svar på hur hyresgästerna upplever lokalen och fastighetsägarens service, hur nöjda hyresgästerna totalt sett är samt hur lojala de är. Den totala nöjdheten presenteras som NKI (Nöjd Kund Index) på en hundragradig skala.
  Fastighetsbarometern genomförs samtidigt bland Sveriges ledande fastighetsägare, vilket gör att CFI Group kan beräkna ett branschsnitt för NKI.
      CRE8
  Typ och antal hållbarhetscertifierade byggnader.
  ÅR 104 Miljöbyggnad Oxhuvudet 18, Orgelpipan 7, Hästhuvudet 13. GreenBuilding Packahuset 4, Femmanhuset.
      G4-DMA ÅR 32