Utfall av hållbarhetsmål 2017

Vi på Hufvudstaden utvecklar vår verksamhet i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle genom att arbeta aktivt med våra hållbarhetsmål. Här visas en redovisning av hur det gick för oss under 2017.

Hållbarhetsmål 2017 Utfall 2017
2020 ska energianvändningen minskat med 30 % i förhållande till 2010. Under 2017 har vi minskat energianvändningen med 5 procent, vilket gör att vi har minskat med 24 procent sedan 2010.
2020 ska koldioxidutsläppen från drift av fastigheterna ha minskat med 90 % i förhållande till 2010. 
Koldioxidutsläppen från drift av fastigheterna har under 2017 minskat med 13 procent och jämfört med 2010 med 85 procent.
Hufvudstadens ambition är att miljöcertifiera fastighetsbeståndet med inriktning på större ombyggnader och nybyggnationer.
Under året har inga större projekt avslutats i fastigheter som inte var certifierade sedan tidigare. Läs mer om miljöcertifierade byggnader här.
Andelen osorterat avfall ska kontinuerligt minska Hufvudstadens mål är att minska den totala mängden avfall samt att så stor andel av avfallet som möjligt ska återvinnas eller återanvändas. I de fastigheter som haft källsortering för både butiker och kontor kan vi se att andelen sorterat avfall är cirka 50 procent.
Lokalhyresgäster ska erbjudas att teckna Gröna hyresavtal.
 Ett tiotal nya avtal tecknades under året.
Hufvudstaden ska ha branschens nöjdaste kunder. Hufvudstaden deltar i Fastighetsbarometerns
årliga undersökning av kundnöjdhet bland kontorshyresgäster.
I årets NKI-undersökning placerade vi oss på förstaplats i kategorin Storbolag och på tredje plats totalt.
Hufvudstaden ska eftersträva jämställdhet i verksamheten. Ett inslag under årets personalkonferens var jämställdhet där fiktiva dilemman och situationer diskuterades. I slutet av året genomfördes avdelningsvisa workshops utifrån höstens #metoo-rörelse.
Hufvudstaden ska ha branschens mest professionella medarbetare med stort engagemang för kunden, affärsmannaskap och yrkeskunnande.

 

Hufvudstaden ställer årligen frågan till våra kontorshyresgäster
om hur de upplever våra medarbetare utifrån uppsatta mål.
Årets utfall ökade från en redan hög nivå.