Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2016 års slut till 22 339. Institutioner och företag med innehav över 100 000 aktier ägde tillsammans 179 150 161 aktier. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2016 till 31,5 procent av antalet utestående aktier.

Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 18 450 82,6 3 465 564 1,6
1 000  - 9 999 3 250 14,6 7 357 936 3,5
10 000  - 99 999 455 2,0 13 482 685 6,4
100 000  -   184 0,8 181 959 748 86,1
    22 339 100,0 206 265 933 97,6
Hufvudstaden     5 006 000 2,4
Totalt       211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden