Aktieägarstruktur

Antalet aktieägare uppgick vid 2017 års slut till 22 620. Institutioner och företag med innehav över 100 000 aktier ägde tillsammans 179 066 822 aktier. Andelen utländskt ägande uppgick per den 31 december 2017 till 30,3 procent av antalet utestående aktier.

 

.
Antal aktier
 
Antal aktieägare Andel 
aktieägare, %
Antal emitterade 
aktier
Andel aktier, %
1  - 999 18 892 83,5 3 383 481 1,6
1 000  - 9 999 3 100 13,7 7 066 028 3,3
10 000  - 99 999 444 2,0 13 838 865 6,6
100 000  -   184 0,8 181 977 559 86,1
Utestående aktier    22 620 100,0 206 265 933 97,6
Hufvudstaden     5 006 000 2,4
Samtliga emitterade aktier      211 271 933 100,0

Källa: Euroclear Sweden