Resultaträkning per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Nettoomsättning
Fastighetsförvaltning 442,5 445,1 456,0 435,5 429,8
Parkeringsverksamhet 21,2 21,5 24,0 20,4 22,7
463,7 466,6 480,0 455,9 452,5
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -6,3 -3,6 -10,8 -7,0 -7,4
Drift och administration -67,0 -69,0 -80,3 -60,3 -62,0
Tomträttsavgälder -5,2 -5,6 -5,5 -5,7 -6,0
Fastighetsskatt -41,7 -41,6 -41,8 -41,9 -41,8
Fastighetsförvaltningens kostnader -120,2 -119,8 -138,4 -114,9 -117,2
Parkeringsverksamhet, kostnader -12,5 -12,6 -12,6 -12,5 -13,0
Verksamhetens kostnader -132,7 -132,4 -151,0 -127,4 -130,2
Bruttoresultat 331,0 334,2 329,0 328,5 322,3
– varav Fastighetsförvaltning 322,3 325,3 317,6 320,6 312,6
– varav Parkeringsverksamhet 8,7 8,9 11,4 7,9 9,7
Central administration -9,9 -9,9 -12,9 -9,4 -9,5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 321,1 324,3 316,1 319,1 312,8
Jämförelsestörande poster¹⁾ -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 1 444,7 593,0 970,3 360,3 1 195,9
Värdeförändringar räntederivat 8,7 8,8 13,2 15,8 14,7
Rörelseresultat 1 774,5 926,1 1 161,0 695,2 1 523,4
Finansiella intäkter och kostnader -31,8 -28,4 -31,5 -35,0 -34,8
Resultat före skatt 1 742,7 897,7 1 129,5 660,2 1 488,6
Skatt 140,8 -206,1 -226,2 -153,4 -335,8
Resultat efter skatt 1 883,5 691,6 903,3 506,8 1 152,8
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 1 883,5 691,6 903,3 506,8 1 152,8


1)
Värdeförändring och utrangering, -219,2 mnkr, samt en del av möjlig försäkringsersättning, 80,6 mnkr, till följd av brand i Vildmannen 7.