Resultaträkning per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Nettoomsättning
Fastighetsförvaltning 456,0 435,5 429,8 429,3 444,4
Parkeringsverksamhet 24,0 20,4 22,7 22,8 23,9
480,0 455,9 452,5 452,1 468,3
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -10,8 -7,0 -7,4 -4,6 -7,7
Drift och administration -80,3 -60,3 -62,0 -66,8 -76,7
Tomträttsavgälder -5,5 -5,7 -6,0 -5,4 -5,5
Fastighetsskatt -41,8 -41,9 -41,8 -41,8 -40,1
Fastighetsförvaltningens kostnader -138,4 -114,9 -117,2 -118,6 -130,0
Parkeringsverksamhet, kostnader -12,6 -12,5 -13,0 -12,6 -12,5
Verksamhetens kostnader -151,0 -127,4 -130,2 -131,2 -142,5
Bruttoresultat 329,0 328,5 322,3 320,9 325,8
– varav Fastighetsförvaltning 317,6 320,6 312,6 310,7 314,4
– varav Parkeringsverksamhet 11,4 7,9 9,7 10,2 11,4
Central administration -12,9 -9,4 -9,5 -9,5 -15,2
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 316,1 319,1 312,8 311,4 310,6
Jämförelsestörande poster¹⁾ -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 970,3 360,3 1 195,9 321,7 1 709,5
Värdeförändringar räntederivat 13,2 15,8 14,7 17,9 20,9
Rörelseresultat 1 161,0 695,2 1 523,4 651,0 2 041,0
Finansiella intäkter och kostnader -31,5 -35,0 -34,8 -34,4 -33,9
Resultat före skatt 1 129,5 660,2 1 488,6 616,6 2 007,1
Skatt -226,2 -153,4 -335,8 -144,5 -442,0
Resultat efter skatt 903,3 506,8 1 152,8 472,1 1 565,1
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 903,3 506,8 1 152,8 472,1 1 565,1


1)
Värdeförändring och utrangering, -219,2 mnkr, samt en del av möjlig försäkringsersättning, 80,6 mnkr, till följd av brand i Vildmannen 7.