Resultaträkning per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Nettoomsättning
Fastighetsförvaltning 445,5 442,5 445,1 456,0 435,5
Parkeringsverksamhet 19,8 21,2 21,5 24,0 20,4
465,3 463,7 466,6 480,0 455,9
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -9,2 -6,3 -3,6 -10,8 -7,0
Drift och administration -65,4 -67,0 -69,0 -80,3 -60,3
Tomträttsavgälder -5,5 -5,2 -5,6 -5,5 -5,7
Fastighetsskatt -41,1 -41,7 -41,6 -41,8 -41,9
Fastighetsförvaltningens kostnader -121,2 -120,2 -119,8 -138,4 -114,9
Parkeringsverksamhet, kostnader -13,2 -12,5 -12,6 -12,6 -12,5
Verksamhetens kostnader -134,4 -132,7 -132,4 -151,0 -127,4
Bruttoresultat 330,9 331,0 334,2 329,0 328,5
– varav Fastighetsförvaltning 324,3 322,3 325,3 317,6 320,6
– varav Parkeringsverksamhet 6,6 8,7 8,9 11,4 7,9
Central administration -9,9 -9,9 -9,9 -12,9 -9,4
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 321,0 321,1 324,3 316,1 319,1
Jämförelsestörande poster¹⁾ -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 429,0 1 444,7 593,0 970,3 360,3
Värdeförändringar räntederivat 5,0 8,7 8,8 13,2 15,8
Rörelseresultat 755,0 1 774,5 926,1 1 161,0 695,2
Finansiella intäkter och kostnader -34,0 -31,8 -28,4 -31,5 -35,0
Resultat före skatt 721,0 1 742,7 897,7 1 129,5 660,2
Skatt -158,7 140,8 -206,1 -226,2 -153,4
Resultat efter skatt 562,3 1 883,5 691,6 903,3 506,8
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 562,3 1 883,5 691,6 903,3 506,8


1)
Värdeförändring och utrangering, -219,2 mnkr, samt en del av möjlig försäkringsersättning, 80,6 mnkr, till följd av brand i Vildmannen 7.