Resultaträkning per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Nettoomsättning
Fastighetsförvaltning 445,1 456,0 435,5 429,8 429,3
Parkeringsverksamhet 21,5 24,0 20,4 22,7 22,8
466,6 480,0 455,9 452,5 452,1
Fastighetsförvaltningens kostnader
Underhåll -3,6 -10,8 -7,0 -7,4 -4,6
Drift och administration -69,0 -80,3 -60,3 -62,0 -66,8
Tomträttsavgälder -5,6 -5,5 -5,7 -6,0 -5,4
Fastighetsskatt -41,6 -41,8 -41,9 -41,8 -41,8
Fastighetsförvaltningens kostnader -119,8 -138,4 -114,9 -117,2 -118,6
Parkeringsverksamhet, kostnader -12,6 -12,6 -12,5 -13,0 -12,6
Verksamhetens kostnader -132,4 -151,0 -127,4 -130,2 -131,2
Bruttoresultat 334,2 329,0 328,5 322,3 320,9
– varav Fastighetsförvaltning 325,3 317,6 320,6 312,6 310,7
– varav Parkeringsverksamhet 8,9 11,4 7,9 9,7 10,2
Central administration -9,9 -12,9 -9,4 -9,5 -9,5
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar 324,3 316,1 319,1 312,8 311,4
Jämförelsestörande poster¹⁾ -138,6
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 593,0 970,3 360,3 1 195,9 321,7
Värdeförändringar räntederivat 8,8 13,2 15,8 14,7 17,9
Rörelseresultat 926,1 1 161,0 695,2 1 523,4 651,0
Finansiella intäkter och kostnader -28,4 -31,5 -35,0 -34,8 -34,4
Resultat före skatt 897,7 1 129,5 660,2 1 488,6 616,6
Skatt -206,1 -226,2 -153,4 -335,8 -144,5
Resultat efter skatt 691,6 903,3 506,8 1 152,8 472,1
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat 691,6 903,3 506,8 1 152,8 472,1


1)
Värdeförändring och utrangering, -219,2 mnkr, samt en del av möjlig försäkringsersättning, 80,6 mnkr, till följd av brand i Vildmannen 7.