Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning 1 750,6 1 703,1 1 610,7 1 596,4 1 572,7
Parkeringsverksamhet 89,9 86,8 78,3 68,9 67,7
  1 840,5 1 789,9 1 689,0 1 665,3 1 640,4
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
– Underhåll -29,8 -29,0 -34,4 -31,9 -32,0
– Drift och administration  -269,4 -262,2 -256,5 -248,6 -237,8
– Tomträttsavgälder -22,6 -21,8 -21,5 -17,0 -16,1
– Fastighetsskatt -167,3 -164,5 -154,1 -154,2 -152,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -489,1 -477,5 -466,5 -451,7 -438,1
           
Parkeringsverksamhet, kostnader -50,7 -50,0 -50,4 -49,8 -49,7
Verksamhetens kostnader -539,8 -527,5 -516,9 -501,5 -487,8
           
Bruttoresultat 1 300,7 1 262,4 1 172,1 1 163,8 1 152,6
– varav Fastighetsförvaltning 1 261,5 1 225,6 1 144,2 1 144,7 1 134,6
– varav Parkeringsverksamhet 39,2 36,8 27,9 19,1 18,0
           
Central administration -41,3 -42,9 -38,8 -36,2 -35,7
Rörelseresultat före värdeförändringar och jämförelsestörande poster 1 259,4  1 219,5 1 133,3 1 127,6 1 116,9
           
Jämförelsestörande poster -138,6
Värdeförändringar Förvaltningsfastigheter 2 848,2 4 160,1 3 426,5 1 708,6 1 357,9
Värdeförändringar Räntederivat 61,6 45,4 11,8 -185,8 59,6
Rörelseresultat 4 030,6 5 425,0 4 571,6 2 650,4 2 534,4
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Finansiella intäkter  0,1 0,3 1,2 3,6 8,5
Finansiella kostnader -135,8 -141,4 -124,2 -133,5 -136,3
  -135,7 -141,1 -123,0 -129,9 -127,8
           
Resultat före skatt 3 894,9 5 283,9 4 448,6 2 520,5 2 406,6
Skatt -859,9 -1 163,7 -978,5 -519,2 -530,5
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 3 035,0 4 120,2 3 470,1 2 001,3 1 876,1
           
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT 3 035,0 4 120,2 3 470,1 2 001,3 1 876,1