Resultaträkning per år - koncernen

Mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning          
Fastighetsförvaltning 1 703,1 1 610,7 1 596,4  1 572,7 1 472,0
Parkeringsverksamhet 86,8 78,3 68,9 67,7 69,7
  1 789,9 1 689,0 1 665,3 1 640,4 1 541,7 
           
Fastighetsförvaltningens kostnader          
– Underhåll -29,0 -34,4 -31,9 -32,0 -35,5
– Drift och administration -262,2 -256,5 -248,6 -237,8 -227,1
– Tomträttsavgälder -21,8 -21,5 -17,0 -16,1 -16,3
– Fastighetsskatt -164,5 -154,1 -154,2 -152,2 -128,2
Fastighetsförvaltningens kostnader -477,5 -466,5 -451,7 -438,1 -407,1 
           
Parkeringsverksamhet, kostnader -50,0 -50,4 -49,8 -49,7 -49,4
Verksamhetens kostnader -527,5 -516,9 -501,5 -487,8 -456,5 
           
Bruttoresultat 1 262,4 1 172,1 1 163,8 1 152,6 1 085,2 
– varav Fastighetsförvaltning 1 225,6 1 144,2 1 144,7 1 134,6 1 064,9
– varav Parkeringsverksamhet 36,8 27,9 19,1 18,0 20,3
           
Central administration -42,9 -38,8 -36,2 -35,7 -34,1
Rörelseresultat före värdeförändringar  1 219,5 1 133,3 1 127,6 1 116,9 1 051,1 
           
Värdeförändringar          
– Förvaltningsfastigheter 4 160,1 3 426,5 1 708,6 1 357,9 620,6
– Räntederivat 45,4 11,8 -185,8 59,6 -25,4
Rörelseresultat 5 425,0 4 571,6 2 650,4 2 534,4  1 646,3
           
Finansiella intäkter och kostnader          
Finansiella intäkter 0,3 1,2 3,6 8,5 4,3
Finansiella kostnader -141,4 -124,2 -133,5 -136,3 -165,0
  -141,1 -123,0 -129,9 -127,8 -160,7 
           
Resultat före skatt 5 283,9 4 448,6 2 520,5 2 406,6 1 485,6 
Skatt -1 163,7 -978,5 -519,2 -530,5 453,8
ÅRETS RESULTAT EFTER SKATT 4 120,2 3 470,1 2 001,3 1 876,1  1 939,4
           
Övrigt totalresultat
ÅRETS TOTALRESULTAT 4 120,2 3 470,1 2 001,3 1 876,1 1 939,4