Nyckeltal per kvartal - koncernen

KONCERNEN Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Nettoomsättning, mnkr 464 467 480 456 453
Avkastning på eget kapital, % 9,4 5,3 12,9 9,9 8,6
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,3 3,5 4,0 3,6 3,5
Soliditet, % 63 61 63 62 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. Skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,28 1,27 1,22 1,24 1,20
Substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr 161,00 153,00 152,00 147,00 144,00
Periodens resultat per aktie, kr 9,13 3,35 4,38 2,46 5,59
Eget kapital per aktie, kr 132,13 123,00 123,15 118,77 116,31
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 2,09 0,69 1,25 0,77 1,41

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 27 255 25 371 25 402 24 498 23 992
Balansomslutning 43 381 41 352 40 295 39 479 38 996
Soliditet % 63 61 63 62 62
           
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 171 1 184 1 124 1 119 1 110
Räntekostnader1 123 116 136 139 139
Summa 1 294 1 300 1 260 1 258 1 249
Räntekostnader1 123 116 136 139 139
Räntetäckningsgrad, ggr 10,5 11,2 9,3 9,0 9,0
           
Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr          
Räntebärande skulder 7 450 7 100 6 200 6 450 6 450
Räntebärande tillgångar -1 030 -591 -395 -525 -544
Summa 6 420 6 509 5 805 5 925 5 906
Redovisat värde fastigheter 42 090 40 446 39 730 38 842 38 304
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 15,3 16,1 14,6 15,3 15,4
           
Nettoskuld, mnkr          
Långfristiga räntebärande skulder 5 200 4 700 3 700 4 200 4 200
Kortfristiga räntebärande skulder 2 250 2 400 2 500 2 250 2 250
Kassa och bank -1 030 -591 -395 -525 -544
Nettoskuld 6 420 6 509 5 805 5 925 5 906

1) Omräknat 12 månader