Nyckeltal per kvartal - koncernen

KONCERNEN Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Nettoomsättning, mnkr 465 464 467 480 456
Avkastning på eget kapital, % 10,7 9,4 5,3 12,9 9,9
Avkastning på eget kapital, justerad, % 3,4 3,3 3,5 4,0 3,6
Soliditet, % 63 63 61 63 62
Förvaltningsresultat e. avdrag för nom. Skatt (EPRA EPS) per aktie, kr 1,26 1,28 1,27 1,22 1,24
Substansvärde (EPRA NNNAV) per aktie, kr 164,00 161,00 153,00 152,00 147,00
Periodens resultat per aktie, kr 2,73 9,13 3,35 4,38 2,46
Eget kapital per aktie, kr 134,86 132,13 123,00 123,15 118,77
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 1,08 2,09 0,69 1,25 0,77

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 27 817 27 255 25 371 25 402 24 498
Balansomslutning 44 167 43 381 41 352 40 295 39 479
Soliditet % 63 63 61 63 62
           
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 163 1 171 1 184 1 124 1 119
Räntekostnader1 129 123 116 136 139
Summa 1 292 1 294 1 300 1 260 1 258
Räntekostnader1 129 123 116 136 139
Räntetäckningsgrad, ggr 10,0 10,5 11,2 9,3 9,0
           
Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr          
Räntebärande skulder 7 600 7 450 7 100 6 200 6 450
Räntebärande tillgångar -1 223 -1 030 -591 -395 -525
Summa 6 377 6 420 6 509 5 805 5 925
Redovisat värde fastigheter 42 693 42 090 40 446 39 730 38 842
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 14,9 15,3 16,1 14,6 15,3
           
Nettoskuld, mnkr          
Långfristiga räntebärande skulder 5 700 5 200 4 700 3 700 4 200
Kortfristiga räntebärande skulder 1 900 2 250 2 400 2 500 2 250
Kassa och bank 1 223 -1 030 -591 -395 -525
Nettoskuld 6 377 6 420 6 509 5 805 5 925

1) Omräknat 12 månader