Nyckeltal per kvartal - koncernen

KONCERNEN Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Nettoomsättning, mnkr 467 480 456 453 452
Avkastning på eget kapital, % 5,3 12,9 9,9 8,6 4,7
Avkastning på eget kapital justerad, % 3,5 4,0 3,6 3,5 3,6
Soliditet, % 61 63 62 62 60
Substansvärde per aktie, kr (EPRA NNNAV) 153,00 152,00 147,00 144,00 138,00
Resultat per aktie, kr 3,35 4,38 2,46 5,59 2,29
Eget kapital per aktie, kr 123,00 123,15 118,77 116,31 110,73
Kassaflöde från den löpande verksamhet per aktie, kr 0,69 1,25 0,77 1,41 1,42

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar European securites and Market Authority's (ESMA) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 25 371 25 402 24 498 23 992 22 839
Balansomslutning 41 352 40 295 39 479 38 996 37 804
Soliditet % 61 63 62 62 60
           
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat efter fin. poster exkl. värdeförändringar 1 184 1 124 1 119 1 110 1 108
Räntekostnader 116 136 139 139 138
Summa 1 300 1 260 1 258 1 249 1 246
Räntekostnader 116 136 139 139 138
Räntetäckningsgrad, ggr 11,2 9,3 9,0 9,0 9,0
           
Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr          
Räntebärande skulder 7 100 6 200 6 450 6 450 6 700
Räntebärande tillgångar -591 -395 -525 -544 -657
Summa 6 509 5 805 5 925 5 906 6 043
Redovisat värde fastigheter 40 446 39 730 38 842 38 304 36 956
Nettobelåningsgrad fastigheter % 16,1 14,6 15,3 15,4 16,4
           
Nettoskuld, mnkr          
Långfristiga räntebärande skulder 4 700 3 700 4 200 4 200 3 400
Kortfristiga räntebärande skulder 2 400 2 500 2 250 2 250 3 300
Kassa och bank -591 -395 -525 -544 -657
Nettoskuld 6 509 5 805 5 925 5 906 6 043