Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).

KONCERNEN  2018 Q3 2017 2016 2015 2014 2013
Avkastning på eget kapital, %

10,7

12,5 19,3 19,1 12,5 12,9
Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,3 13,2 19,7 19,2 12,2 12,8
Soliditet, % 63 63 61 61 59 58
Räntetäckningsgrad, ggr
10,0 9,3 8,6 9,1 8,5 8,3
Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 14,9 14,6 15,2 16,7 18,6 20,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 655 999 1 029 968 881 951
Årets / periodens kassaflöde, mnkr 828 -719 671 -31 -30 7
Nettoskuld, mnkr 6 377 5 805 5 536 5 307 5 176 5 245
Medelantal anställda i koncernen  118 118 113 105 100 96

 

Alternativa nyckeltal

Hufvudstaden tillämpar ESMAs riktlinjer för alternativa nyckeltal. Vissa av nyckeltalen som presenteras ovan är alternativa nyckeltal, det vill säga ett finansiellt mått som inte definieras enligt IFRS eller årsredovisningslagen och som används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan perioder. Definitioner till nyckeltal återfinns i ordlistan. Nedan presenteras härledning av alternativa nyckeltal.

  2017 2016 2015 2014 2013
Soliditet, mnkr          
Eget kapital 25 402 23 047 19 567 16 695 15 261
Balansomslutning 40 295 37 709 32 323 28 415 26 476
Soliditet % 63 61 61 59 58

 

 

  2017 2016 2015 2014 2013
Räntetäckningsgrad, mnkr          
Resultat e. fin. poster exkl.värdeförändringar 1 124 1 078 1 010 998 989
Räntekostnader 136 141 124 134 136
Summa 1 260 1 220 1 135 1 131 1 125
Räntekostnader 136 141 124 134 136
Räntetäckningsgrad, ggr 9,3 8,6 9,1 8,5 8,3 

 

 

Nettobelåningsgrad fastigheter, mnkr 2017 2016 2015 2014 2013
Räntebärande skulder 6 200 6 650 5 750 5 650 5 750
Räntebärande tillgångar -395 -1 114 -443 -474 -505
Summa 5 805 5 536 5 307 5 176 5 245
Redovisat värde fastigheter 39 730 36 524 31 740 27 817 25 869
Nettobelåningsgrad fastigheter % 14,6 15,2 16,7 18,6 20,3

 

 

 Nettoskuld, mnkr 2017 2016 2015 2014 2013
Långfristiga räntebärande skulder 3 700 4 000 4 650 4 650 4 550
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500 2 650 1 100 1 000 1 200
Kassa och bank -395 -1 114 -443 -474 -505
Nettoskuld 5 805 5 536 5 307 5 176 5 245