Nyckeltal per år - koncernen

Här finner du en tabell med våra nyckeltal per år (ackumulerat).

  2017 Q3 2016 2015 2014 2013 2012
Avkastning på eget kapital, % 9,8 19,3 19,1 12,5 12,9 14,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,5 19,7 19,2 12,2 12,8 9,3
Soliditet, % 62 61 61 59 58 59
Räntetäckningsgrad, ggr1) 9,0 8,6 9,1 8,5 8,3 6,4
Skuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 15,3 15,2 16,7 18,6 20,3 18,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mnkr 741 1 029 968 881 951 518
Årets / periodens kassaflöde, mnkr -589 671 -31 -30 7 151
Medelantal anställda i koncernen  - 113 105 100 96 94 

 1) Omräknat 12 månader.