Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2017 2016 2015 2014 2013
Den löpande verksamheten          
Resultat efter finansiella poster 3 894,9 5 283,9 4 448,6 2 520,5 2 406,6
Av- och nedskrivningar av tillgångar 3,7 3,0 8,2 7,2 3,2
Jämförelsestörande poster 138,6
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter -2 848,2 -4 160,1 -3 426,5 -1 708,6 -1 357,9
Orealiserade värdeförändringar räntederivat -61,6 -45,4 -11,8 185,8 -59,6
Övriga förändringar 1,3 1,9 2,3 1,8 0,4
Betald inkomstskatt  -150,6 -105,7 -90,0 -140,0 -101,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
978,1  977,6 930,8 866,7 891,1
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar  -11,5 28,6 -35,2 -14,9 -6,2
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 32,5 22,5 71,9 29,2 65,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 991,1 1 028,7 967,5 881,0 950,7
           
Investeringsverksamheten          
Investering i förvaltningsfastigheter  -583,7 -616,7 -496,6 -239,6 -1 453,7
Investering i inventarier -3,6 -2,2 -3,7 -4,6 -3,6
Försäljning av inventarier   0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -587,3 -618,7 -500,3 -244,2 -1 457,3
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 4 000,0 3 300,0 2 200,0 1 600,0 4 100,0
Amortering av låneskuld  -4 450,0 -2 400,0 -2 100,0 -1 700,0 -3 050,0
Utbetald utdelning -680,7 -639,4 -598,2 -567,2 -536,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 130,7 260,6 -498,2 -667,2 -513,7
           
Årets kassaflöde -718,9 670,6 -31,0 -30,4 7,1
Likvida medel vid årets början 1 113,8 443,2 474,2 504,6 497,5
Likvida medel vid årets slut 394,9
1 113,8 443,2 474,2 504,6
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 2,0 0,7 1,8 4,2 9,4
Erlagd ränta 130,2 134,3 119,8 130,8 107,6