Kassaflödesanalyser per år - koncernen

Mnkr 2016 2015 2014 2013 2012 
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt 5 283,9 4 448,6 2 520,5 2 406,6 1 485,6
Av- och nedskrivningar av tillgångar 3,0 8,2 7,2 3,2 7,3
Orealiserade värdeförändring förvaltningsfastigheter -4 160,1 -3 426,5 -1 708,6 -1 357,9 -620,6
Orealiserade värdeförändring derivat -45,4 -11,8 185,8 -59,6 -160,6
Övriga förändringar 1,9 2,3 1,8 0,4 0,7
Betald inkomstskatt -105,7 -90,0 -140,0 -101,6 -203,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 
977,6 930,8 866,7 891,1 508,9 
           
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:          
Minskning (+) / Ökning (–) av rörelsefordringar 28,6 -35,2 -14,9 -6,2 20,1
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder 22,5 71,9 29,2 65,8 -10,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 028,7 967,5 881,0 950,7  518,2
           
Investeringsverksamheten          
Investering i förvaltningsfastigheter -616,7 -496,6 -239,6 -1 453,7 -185,7
Investering i inventarier -2,2 -3,7 -4,6 -3,6 -1,3
Försäljning av inventarier 0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -618,7 -500,3 -244,2 -1 457,3 -187,0 
           
Finansieringsverksamheten          
Upptagna lån 3 300,0 2 200,0 1 600,0 4 100,0 1 100,0
Amortering av låneskuld -2 400,0 -2 100,0 -1 700,0 -3 050,0 -775,0
Utbetald utdelning -639,4 -598,2 -567,2 -536,3 -505,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260,6 -498,2 -667,2 -513,7  -180,4
           
Årets kassaflöde 670,6 -31,0 -30,4 7,1 150,8 
Likvida medel vid årets början 443,2 474,2 504,6 497,5 346,7 
Likvida medel vid årets slut 1 113,8 443,2 474,2 504,6 497,5 
           
           
Tilläggsupplysning till kassaflödesanalyser          
Erhållen ränta 0,7 1,8 4,2 9,4 5,1
Erlagd ränta 134,3 119,8 130,8 107,6 176,3