Balansräkningar per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Förvaltningsfastigheter 39 730,0 38 842,0 38 304,1 36 956,0 36 517,3
Övriga anläggningstillgångar 20,3 20,4 20,0 18,6 18,5
Summa anläggningstillgångar 39 750,3 38 862,4 38 324,1 36 974,6 36 535,8
Omsättningstillgångar 544,6 616,8 671,5 829,2 1 173,0
SUMMA TILLGÅNGAR 40 294,9 39 479,2 38 995,6 37 803,8 37 708,8
Eget kapital 25 401,7 24 498,4 23 991,6 22 838,8 23 047,4
Långfristiga skulder till kreditinstitut 3 700,0 3 200,0 3 200,0 3 400,0 4 000,0
Uppskjutna skatteskulder 7 939,9 7 756,2 7 639,6 7 342,2 7 240,2
Övriga långfristiga skulder 56,9 64,7 72,7 93,7 106,4
Avsättningar till pensioner 16,3 16,2 16,0 14,6 14,9
Summa långfristiga skulder 11 713,1 11 037,1 10 928,3 10 850,5 11 361,5
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500,0 3 250,0 3 250,0 3 300,0 2 650,0
Övriga skulder  680,1 693,7 825,7 814,5 649,9
Summa kortfristiga skulder 3 180,1 3 943,7 4 075,7 4 114,5 3 299,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 294,9 39 479,2 38 995,6 37 803,8 37 708,8