Balansräkningar per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017
Förvaltningsfastigheter 42 090,4 40 445,8 39 730,0 38 842,0 38 304,1
Övriga anläggningstillgångar 22,0 20,9 20,3 20,4 20,0
Summa anläggningstillgångar 42 112,4 40 466,7 39 750,3 38 862,4 38 324,1
Omsättningstillgångar 1 268,5 885,4 544,6 616,8 671,5
SUMMA TILLGÅNGAR 43 380,9 41 352,1 40 294,9 39 479,2 38 995,6
Eget kapital 27 254,9 25 371,4 25 401,7 24 498,4 23 991,6
Långfristiga räntebärande skulder 5 200,0 4 700,0 3 700,0 3 200,0 3 200,0
Uppskjutna skatteskulder 7 927,8 8 103,0 7 939,9 7 756,2 7 639,6
Övriga långfristiga skulder 51,7 52,1 56,9 64,7 72,7
Avsättningar till pensioner 18,3 16,3 16,3 16,2 16,0
Summa långfristiga skulder 13 197,8 12 871,4 11 713,1 11 037,1 10 928,3
Kortfristiga räntebärande skulder 2 250,0 2 400,0 2 500,0 3 250,0 3 250,0
Övriga skulder  678,2 709,3 680,1 693,7 825,7
Summa kortfristiga skulder 2 928,2 3 109,3 3 180,1 3 943,7 4 075,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 380,9 41 352,1 40 294,9 39 479,2 38 995,6