Balansräkningar per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Förvaltningsfastigheter 40 445,8 39 730,0 38 842,0 38 304,1 36 956,0
Övriga anläggningstillgångar 20,9 20,3 20,4 20,0 18,6
Summa anläggningstillgångar 40 466,7 39 750,3 38 862,4 38 324,1 36 974,6
Omsättningstillgångar 885,4 544,6 616,8 671,5 829,2
SUMMA TILLGÅNGAR 41 352,1 40 294,9 39 479,2 38 995,6 37 803,8
Eget kapital 25 371,4 25 401,7 24 498,4 23 991,6 22 838,8
Långfristiga skulder till kreditinstitut 4 700,0 3 700,0 3 200,0 3 200,0 3 400,0
Uppskjutna skatteskulder 8 103,0 7 939,9 7 756,2 7 639,6 7 342,2
Övriga långfristiga skulder 52,1 56,9 64,7 72,7 93,7
Avsättningar till pensioner 16,3 16,3 16,2 16,0 14,6
Summa långfristiga skulder 12 871,4 11 713,1 11 037,1 10 928,3 10 850,5
Kortfristiga räntebärande skulder 2 400,0 2 500,0 3 250,0 3 250,0 3 300,0
Övriga skulder  709,3 680,1 693,7 825,7 814,5
Summa kortfristiga skulder 3 109,3 3 180,1 3 943,7 4 075,7 4 114,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 352,1 40 294,9 39 479,2 38 995,6 37 803,8