Balansräkningar per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Förvaltningsfastigheter 38 842,0 38 304,1 36 956,0 36 517,3 34 673,7
Övriga anläggningstillgångar 20,4 20,0 18,6 18,5 18,7
Summa anläggningstillgångar 38 862,4 38 324,1 36 974,6 36 535,8 34 692,4
Omsättningstillgångar 616,8 671,5 829,2 1 173,0 677,4
SUMMA TILLGÅNGAR 39 479,2 38 995,6 37 803,8 37 708,8 35 369,8
Eget kapital 24 498,4 23 991,6 22 838,8 23 047,4 21 482,4
Långfristiga skulder till kreditinstitut 3 200,0 3 200,0 3 400,0 4 000,0 4 750,0
Uppskjutna skatteskulder 7 756,2 7 639,6 7 342,2 7 240,2 6 863,5
Övriga långfristiga skulder 64,7 72,7 93,7 106,4 141,3
Avsättningar till pensioner 16,2 16,0 14,6 14,9 15,1
Summa långfristiga skulder 11 037,1 10 928,3 10 850,5 11 361,5 11 769,9
Kortfristiga räntebärande skulder 3 250,0 3 250,0 3 300,0 2 650,0 1 400,0
Övriga skulder  693,7 825,7 814,5 649,9 717,5
Summa kortfristiga skulder 3 943,7 4 075,7 4 114,5 3 299,9 2 117,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 39 479,2 38 995,6 37 803,8 37 708,8 35 369,8