Balansräkningar per kvartal - koncernen

KONCERNEN, Mnkr Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017
Förvaltningsfastigheter 42 692,8 42 090,4 40 445,8 39 730,0 38 842,0
Övriga anläggningstillgångar 29,3 22,0 20,9 20,3 20,4
Summa anläggningstillgångar 42 722,1 42 112,4 40 466,7 39 750,3 38 862,4
Omsättningstillgångar 1 445,3 1 268,5 885,4 544,6 616,8
SUMMA TILLGÅNGAR 44 167,4 43 380,9 41 352,1 40 294,9 39 479,2
Eget kapital 27 817,2 27 254,9 25 371,4 25 401,7 24 498,4
Långfristiga räntebärande skulder 5 700,0 5 200,0 4 700,0 3 700,0 3 200,0
Uppskjutna skatteskulder 8 050,6 7 927,8 8 103,0 7 939,9 7 756,2
Övriga långfristiga skulder 50,5 51,7 52,1 56,9 64,7
Avsättningar till pensioner 19,3 18,3 16,3 16,3 16,2
Summa långfristiga skulder 13 820,4 13 197,8 12 871,4 11 713,1 11 037,1
Kortfristiga räntebärande skulder 1 900,0 2 250,0 2 400,0 2 500,0 3 250,0
Övriga skulder  629,8 678,2 709,3 680,1 693,7
Summa kortfristiga skulder 2 529,8 2 928,2 3 109,3 3 180,1 3 943,7
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 44 167,4 43 380,9 41 352,1 40 294,9 39 479,2