Balansräkning per år - koncernen

Mnkr 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Förvaltningsfastigheter 39 730,0 36 517,3 31 740,5 27 817,4 25 869,1
Materiella anläggningstillgångar 7,3  6,6 7,4 7,0 5,5
Långfristiga fordringar 13,0  11,9 10,3 8,4 43,6
Summa anläggningstillgångar 39 750,3 36 535,8 31 758,2 27 832,8 25 918,2
           
Omsättningstillgångar          
Kundfordringar 18,0  15,2 20,6 14,6 13,4
Skattefordran   31,6 56,7 10,6
Övriga fordringar 2,0  2,5 23,8 0,6 1,1
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
129,7  41,5 45,2 36,4 27,8
Kortfristiga placeringar    
Kassa och bank 394,9  1 113,8 443,2 474,2 504,6
Summa omsättningstillgångar 544,6 1 173,0 564,4 582,5 557,5
SUMMA TILLGÅNGAR 40 294,9 37 708,8 32 322,6 28 415,3 26 475,7
           
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital  628,1 628,1 628,1 628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
23 717,2 21 362,9 17 882,2 15 010,3 13 576,2
Summa eget kapital

25 401,7

23 047,4

19 566,7

16 694,8 15 260,7
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga räntebärande skulder 3 700,0 4 000,0 4 650,0 4 650,0 4 550,0
Uppskjutna skatteskulder 7 939,9 7 240,2 6 229,2 5 356,2 4 930,8
Övriga långfristiga skulder  56,9 106,4 157,6 168,7 17,3
Övriga avsättningar  16,3 14,9 12,9 10,6 8,8
Summa långfristiga skulder 11 713,1 11 361,5 11 049,7 10 185,5 9 506,9
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga räntebärande skulder 2 500,0 2 650,0 1 100,0 1 000,0 1 200,0
Leverantörsskulder 130,6 87,4 102,5 89,3 89,4
Skatteskulder  24,8 15,2
Övriga skulder 132,0 157,7 108,8 90,1 98,4
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
 392,7 389,6 394,9 355,6 320,3
Summa kortfristiga skulder 3 180,1 3 299,9 1 706,2 1 535,0 1 708,1
Summa skulder  14 893,2 14 661,4 12 755,9 11 720,5 11 215,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 294,9  37 708,8 32 322,6 28 415,3 26 475,7