Balansräkning per år - koncernen

Mnkr 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
TILLGÅNGAR          
Anläggningstillgångar          
Förvaltningsfastigheter 36 517,3 31 740,5 27 817,4 25 869,1 23 057,5
Materiella anläggningstillgångar 6,6 7,4 7,0 5,5 4,3
Långfristiga fordringar 11,9 10,3 8,4 43,6 6,7
Summa anläggningstillgångar 36 535,8 31 758,2 27 832,8 25 918,2  23 068,5
           
Omsättningstillgångar          
Kundfordringar 15,2 20,6 14,6 13,4 11,2
Skattefordran 31,6 56,7 10,6 49,9
Övriga fordringar 2,5 23,8 0,6 1,1 1,0
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
41,5 45,2 36,4 27,8 25,0
Kortfristiga placeringar   150,0
Kassa och bank 1 113,8 443,2 474,2 504,6 347,5
Summa omsättningstillgångar 1 173,0 564,4 582,5 557,5  584,6
SUMMA TILLGÅNGAR 37 708,8 32 322,6 28 415,3 26 475,7 23 653,1
           
           
Eget kapital och skulder          
Eget kapital          
Aktiekapital 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4 1 056,4
Övrigt tillskjutet kapital 628,1 628,1 628,1 628,1 628,1
Balanserat resultat inkl.
årets resultat
21 362,9 17 882,2 15 010,3 13 576,2 12 236,4
Summa eget kapital

23 047,4

19 566,7

16 694,8 15 260,7 13 920,9 
           
Långfristiga skulder          
Räntebärande skulder till
kreditinstitut
4 000,0 4 650,0 4 650,0 4 550,0 3 150,0
Uppskjutna skatteskulder 7 240,2 6 229,2 5 356,2 4 930,8 4 541,3
Övriga långfristiga skulder 106,4 157,6 168,7 17,3 34,5
Övriga avsättningar 14,9 12,9 10,6 8,8 8,4
Summa långfristiga skulder 11 361,5 11 049,7 10 185,5 9 506,9  7 734,2
           
Kortfristiga skulder          
Räntebärande skulder till
kreditinstitut
2 650,0 1 100,0 1 000,0 1 200,0 1 550,0
Leverantörsskulder 87,4 102,5 89,3 89,4 78,5
Skatteskulder 15,2
Övriga skulder 157,7 108,8 90,1 98,4 82,7
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
389,6 394,9 355,6 320,3 286,8
Summa kortfristiga skulder 3 299,9 1 706,2 1 535,0 1 708,1  1 998,0
Summa skulder 14 661,4 12 755,9 11 720,5 11 215,0  9 732,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 708,8 32 322,6 28 415,3 26 475,7 23 653,1