Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.

  2016 2015 2014 2013 2012 
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 703 1 611 1 596 1 573 1 472
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 226 1 144 1 145 1 135 1 065
Värdeförändringar, mnkr 4 206 3 438 1 523 1 418 595
Rörelseresultat, mnkr 5 425 4 572 2 650 2 534 1 646
Årets resultat, mnkr 4 120 3 470 2 001 1 876 1 939
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 36,5 31,7 27,8 25,9 23,1
Hyresvakansgrad, % 3,9 4,5 5,6 4,0 3,7
Soliditet, % 61 61 59 58 59
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 15,2 16,7 18,6 20,3 18,2
Ordinarie utdelning, kr 3,30
3,10
2,90 2,75 2,60
Aktuellt substansvärde, kr (EPRA NNNAV)
138,00 118,00 100,00 92,00 84,00