Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.

  2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 751 1 703 1 611 1 596 1 573
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 262 1 226 1 144 1 145 1 135
Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter, mnkr 2 848 4 160 3 427 1 709 1 358
Rörelseresultat, mnkr 4 031 5 425 4 572 2 650 2 534
Årets resultat, mnkr 3 035 4 120 3 470 2 001 1 876
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 39,7 36,5 31,7 27,8 25,9
Hyresvakansgrad, (EPRA Vacancy Rate)% 3,9 3,9 4,5 5,6 4,0
Soliditet, % 63 61 61 59 58
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 14,6 15,2 16,7 18,6 20,3
Ordinarie utdelning, kr 3,50
3,30
3,10
2,90 2,75
Aktuellt substansvärde, kr (EPRA NNNAV)
152,00 138,00 118,00 100,00 92,00