Flerårsöversikt

Nedan finner du en sammanfattning av Hufvudstadens viktigaste nyckeltal. Här når du även resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal per år och kvartal.

  2015 2014 2013 2012  2011
Nettoomsättning fastighetsförvaltning, mnkr 1 611 1 596 1 573 1 472 1 369
Bruttoresultat fastighetsförvaltning, mnkr 1 144 1 145 1 135 1 065 945
Värdeförändringar, mnkr 3 438 1 523 1 418 595 1 146
Rörelseresultat, mnkr 4 572 2 650 2 534 1 646 2 079
Årets resultat, mnkr 3 470 2 001 1 876 1 939 1 435
Verkligt värde, fastigheter, mdkr 31,7 27,8 25,9 23,1 22,3
Hyresvakansgrad, % 4,5 5,6 4,0 3,7 3,9
Soliditet, % 61 59 58 59 55
Nettobelåningsgrad fastigheter, % 16,7 18,6 20,3 18,2 18,1
Ordinarie utdelning, kr 3,10
2,90 2,75 2,60 2,45
Substansvärde, kr
118,00 100,00 92,00 84,00 76,00