Finansiering

Här kan du läsa om Hufvudstadens finansiering, vilka finansierings- och ränterisker som bolaget främst är exponerat för samt bolagets skuldhantering.

Hufvudstadens finansfunktion är en koncernfunktion med centralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering. Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy, som syftar till att säkerställa koncernens finansieringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll och uppföljning av verksamheten. Större finansieringslösningar och derivataffärer ska godkännas av styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid varje styrelsemöte om finansiella frågor. 

Finansieringsstruktur

Hufvudstadens upplåning uppgick per den 30 september 2018 till 7 600 mnkr (6 200 vid årsskiftet). Hufvudstaden har ett MTN-program om 6,0 mdkr, och totalt utestående belopp uppgår till 4,7 mdkr. Utestående företagscertifikat uppgår till 1,9 mdkr. Hufvudstaden tillser att det vid varje givet tillfälle finns outnyttjade lånelöften för att täcka samtliga utestående certifikat. Den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,7 år (1,8 vid årsskiftet), den genomsnittliga kapitalbindningstiden 4,1 år (3,4 vid årsskiftet) och den genomsnittliga effektiva räntan 1,3 procent (1,9 vid årsskiftet). Räntebärande nettoskuld var 6 377 mnkr (5 805 vid årsskiftet).  För att uppnå önskad ränteförfallostruktur sker upplåning både med fast och rörlig ränta samt att räntederivat används. Underliggande krediter på 700 mnkr (1 750 vid årsskiftet) är säkrade via räntederivat. Av den totala upplåningen löper 4 700 mnkr med fast ränta.

Det verkliga värdet för samtliga räntederivat uppgick per den 30 september 2018 till -7,8 mnkr (-30,3 vid årsskiftet). Det negativa värdet förklaras av en generell nedgång av marknadsräntorna sedan de tecknades. Derivat är värderade till verkligt värde i balansräkningen. Samtliga derivat är klassificerade som nivå 2 enligt IFRS 13. Kvittning av finansiella tillgångar och skulder förekommer ej och inga avtal finns som möjliggör nettning. Övriga finansiella tillgångar och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde vilket i all väsentlighet överensstämmer med verkligt värde.

Kapitalbindningsstruktur, mnkr, 30 september 2018

Förfallotidpunkt, år Kreditavtal
Banklån
Obligation
Certifikat1 Summa
Andel, %
< - 1 - - - - - -
1 - 2 1 000 - - - - -
2 - 3 1 000 500 500 - 1 000 13
3 - 4 2 700 500 1 200 900 2 600 34
4 - 5 2 500 - 2 500 - 2 500 33
5 - 6 500 - 500 - 500 7
6 - 7 1 000 - - 1 000 1 000 13
Totalt 8 700 1 000 4 700 1 900 7 600 100

 1) Kapitalbindning avseende certifikatslån har beräknats utifrån underliggande lånelöften.

Räntebindningsstruktur, mnkr, 30 september 2018

Förfallotidpunkt, år Krediter  Genomsnittlig1
eff. ränta, %
Andel, %
< - 1 2 900 1,0 38
1 - 2 - - -
2 - 3 500 1,8 7
3 - 4 1 200 1,5 15
4 - 5 2 500 1,3 33
5 - 6 500 1,5 7
Totalt 7 600 1,3
100

 1) Kreditmarginalerna fördelas i tabellen i den period som krediten redovisas.

Likviditetsöverskott

Hufvudstaden har som målsättning att använda likviditetsöverskott till att amortera befintliga lån. Överskottslikviditet, som inte används till amortering, får endast placeras i instrument med hög likviditet och låg risk.

Finansierings- och ränterisker

Hufvudstaden är främst exponerad för finansierings- och ränterisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella amorteringar. Upplåning sker normalt med kort räntebindning och för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används ränteswappar.

Derivatinstrument

Derivatinstrument används endast i riskminimerande syfte och ska vara kopplade till en underliggande exponering. Koncernen har för närvarande derivatinstrument som redovisas i kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

Bolaget har betryggande marginaler till kreditgivarnas restriktioner (covenants) avseende låneavtalen.