Transaktionsmarknaden

Transaktionsvolymen var hög under året och uppgick till en ny rekordnivå om cirka 200 mdkr. Det är en ökning med cirka 50 mdkr jämfört med 2015 års höga omsättning.

Fastigheter med låg risk, exempelvis kontor i attraktiva lägen samt bostäder, utgjorde fortsatt en stor del av den samlade transaktionsvolymen. Det låga utbudet av fastigheter i bästa lägen har fått investerarna att söka sig till fastigheter i mer sekundära områden, där transaktionsaktiviteten har ökat under året. Det är främst svenska investerare såsom institutioner, noterade fastighetsbolag, privata fastighetsinvesterare samt fastighetsfonder som legat bakom majoriteten av fastighetsförvärven.

Transaktionsvolym per investerarkategori


Källa: Leimdörfer

Transaktionsvolym per fastighetstyp


Källa: Leimdörfer

Stockholm och Göteborg

Störst aktivitet uppmättes på Stockholms- och Göteborgsmarknaden där omsättningen uppgick till drygt 58 mdkr respektive drygt 12 mdkr. Omsättningen under föregående år på dessa båda delmarknader uppgick till drygt 61 mdkr respektive närmare 16 mdkr. I Stockholm CBD har intresset för att förvärva fastigheter varit stort men utbudet litet. En av få genomförda affärer i CBD var KLP Fastigheters förvärv av Stockholm Waterfront. Fastigheten inrymmer ett hotell om 414 rum och en kongressanläggning om cirka 14 000 kvm. Säljare var DNB Liv och köpeskillingen uppgick till 1,75 mdkr. Årets största transaktion i Stockholms innerstad ägde rum på Södermalm då AMF Fastigheter förvärvade kontorsfastigheten Fatburssjön 10 från Aareal Bank AG. Fastigheten har anpassats för nya hyresgäster och inrymmer cirka 46 000 kvm. Transaktionen genomfördes till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 3,1 mdkr, vilket motsvarar cirka 67 000 kr per kvm. Även i Göteborg CBD var antalet genomförda transaktioner få till följd av det begränsade utbudet. Strax utanför CBD förvärvade Balder kontorsfastigheten PARK49 med beteckning Heden 47:3. Fastigheten är under uppförande och kommer vid färdigställandet 2016 inrymma cirka 7 500 kvm. Köpeskillingen uppgick till 418 mnkr, motsvarande cirka 55 000 kr per kvm.

Efterfrågan på kontors- och butiksfastigheter i bra lägen inom Stockholms och Göteborgs CBD har varit fortsatt stor under 2015. Det har resulterat i sjunkande direktavkastningskrav, vilka för moderna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm CBD uppgick till mellan 3,75 och 4,25 procent och i Göteborg CBD till mellan 4,00 och 4,50 procent i slutet av 2015.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg


Källa: Leimdörfer

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD


Källa: Leimdörfer