Transaktionsmarknaden

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppgick till cirka 160 mdkr för år 2017, vilket i ett längre tidsperspektiv är en mycket hög omsättning. Jämfört med år 2016 är det dock en minskning med cirka 40 mdkr.

Andelen kontorsfastigheter av den totala volymen minskade under året medan andelen bostads-och logistikfastigheter ökade. Det låga utbudet av fastigheter i bästa lägen har fått investerarna att söka sig till fastigheter i mer sekundära områden, där transaktionsaktiviteten fortsatt var högre.

Det är främst svenska investerare såsom privata fastighetsinvesterare, noterade fastighetsbolag och institutioner som legat bakom majoriteten av fastighetsförvärven. Intresset från internationella aktörer var stort och dessa stod för drygt 20 procent av transaktionsvolymen 2017.

Transaktionsvolym per investerarkategori


Källa: Brunswick Real Estate

Transaktionsvolym per fastighetstyp


Källa: Brunswick Real Estate

Stockholm och Göteborg

Stockholms-och Göteborgsmarknaden visade en fortsatt hög omsättning som uppgick till cirka 58 mdkr respektive cirka 17 mdkr. Föregående år var omsättningen drygt 58 mdkr respektive drygt 12 mdkr. Det finns ett stort intresse att förvärva fastigheter i Stockholm CBD men utbudet har även under 2017 varit mycket begränsat. En av ett par transaktioner som genomförts var Folksams förvärv av tomträttsfastigheten Duvan 6, även kallad Copper Building, belägen mellan Sergels Torg och Centralstationen. Fastigheten inrymmer cirka 9 700 kvm uthyrningsbar yta bestående av främst kontor. Säljare var Mengus och parterna har inte offentliggjort köpeskillingen. En annan transaktion som genomfördes i början av året var Niams försäljning av fastigheten Blekholmen 1 till brittiska M&G Real Estate. Fastigheten inrymmer cirka 34 000 kvm, bestående av främst kontor och konferensytor. Köpeskillingen var cirka 2,2 mdkr, motsvarande cirka 65 000 kr per kvm. Även denna fastighet är upplåten som tomträtt.

På Lindholmen i Göteborg förvärvade Platzer fastigheten Lindholmen 39:3, med namnet Piren2, från Skanska. Den uthyrningsbara ytan omfattar cirka 9 000 kvm kontor. Köpeskillingen uppgick till cirka 410 mnkr, vilket ger ett kvadratmeterpris om cirka 46 000 kr. I slutet av året förvärvade Folksam fyra kontorsfastigheter omfattande cirka 36 000 kvm från Stena. Fastigheterna har beteckningarna Gårda 18:21, 18:25, 19:7 och Stampen 26:2. Fastighetsvärdet i transaktionen var cirka 1,6 mdkr eller cirka 45 000 kr per kvm.

I Stockholms och Göteborgs CBD har efterfrågan på kontors-och butiksfastigheter varit fortsatt stor under 2017. Det har resulterat i stabila eller något sjunkande direktavkastningskrav, vilka för moderna kontors-och butiksfastigheter i Stockholm CBD uppgick till mellan 3,40 och 4,00 procent och i Göteborg CBD till mellan 3,90 och 4,50 procent i slutet av 2017.

.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg


Källa: Brunswick Real Estate

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD


Källa: Brunswick Real Estate